Bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades: Ajudes manutenció 2020

No está abierto el plazo de presentación de solicitudes. Pendiente de publicación del extracto de la convocatoria en el BOP.
30 de gener 2020

És objecte de les presents bases la regulació de la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials mitjançant concurrència competitiva dirigides a persones individuals o nuclis familiars per a remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten a la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb mitjans econòmics propis, amb la finalitat d'aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social.

Les prestacions cobriran el següent concepte: Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars: ajudes per a l'adquisició de productes alimentosos bàsics i de neteja i/o condícia personal.

Més informació i requisits a l'arxiu de les bases reguladores.


Tornar