Bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques: Despeses per ús de vivenda 2020

12 de febrer 2020

L'objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials mitjançant concurrència competitiva, dirigides a persones individuals o nuclis familiars per a remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten a la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb mitjans econòmics propis, amb la finalitat d'aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social.

Les prestacions cobriran el següent concepte: Despeses imprescindibles per a l'ús de l'habitatge habitual. Es podran sol·licitar com a màxim dos vegades a l'any per a cobrir el pagament dels rebuts de l'habitatge (lloguer o préstec hipotecari), llum, aigua i gas.

Les convocatòries s'obriran en les següents dates:
1ª Convocatòria: durant un mes, des de l'immediat dia hàbil següent de la publicació de l'extracte de la convocatòria 
2ª Convocatòria: Del 1 al 30 de juny de 2020

Més informació i requisits a l'arxiu de les bases reguladores.

Tornar