Subvencions a les comissions falleres amb motiu de les festes falleres 2019

Termini de presentació de les sol·licituds: del 18 d'abril al 2 de maig de 2019
17 d'abril 2019

L'objecte de la present convocatòria és l'ajuda econòmica per al foment de l'activitat fallera amb el següent detall d'ajudes a atorgar:

A) El foment i suport de la construcció i muntatge dels monuments fallers.
B) Contribuir a garantir la seguretat de l'activitat lúdica festiva que es realitzen durant el període faller mitjançant la subscripció de les pòlisses d'assegurança de Responsabilitat Civil i d'Accidents, a l'empar de la legislació vigent en matèria de manifestacions festives tradicionals, especialment en les activitats pirotècniques.
C) Ajuda econòmica per a la contractació d'agrupacions musicals per les comissions falleres amb motiu de les festes falleres 2019.

Les activitats objecte de les presents bases es finançaran amb els crèdits que figuren en el pressupost de l'Ajuntament consignats a aquest efecte i amb els pressupostos que disposen els propis beneficiaris, sense perjudici de la seua compatibilitat amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat.

La concessió d'estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència no competitiva.

Termini de presentació de les sol·licituds: del 18 d'abril al 2 de maig de 2019

Tornar