Renovació d'exempció de l'Impost Vehicles de Tracció Mecànica per minusvalidesa

1. L'objecte del procediment

Sol·licitud de renovació de l'exempció en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

2. Requisits

 • Ser interessat en el procediment.
 • Acreditar les circumstàncies a les quals es refereix la sol·licitud.

3. Documentació que cal aportar

 • Dades personals del sol·licitant i direcció de notificació. En el seu cas, dades del representant i acreditació de la representació.
 • En absència d'oposició expressa, l'Ajuntament de Mislata estarà autoritzat a realitzar la consulta i la verificació de dades de manera electrònica de la informació d'una altra administració pública. Concretament s'autoritza a consultar:
  • Dades d'identitat (DGP).
  • Certificat de Discapacitat (CCAA).
  • Consulta prestacions públiques (INSS).
 • En el cas d'oposar-se a la consulta per l'Ajuntament el sol·licitant quedarà obligat a acreditar la minusvalidesa a través de qualsevol dels següents documents:
  • Certificat de minusvalidesa igual o superior al 33%.
  • Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 • Si l'exempció se sol·licita per Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, s'aportarà la mateixa en tot cas.

4. Normativa

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals. i Ordenança fiscal de l'impost.

5. Resolució

Òrgan que resol: Alcaldia.

Termini per a resoldre: Sis mesos.

6. Silenci administratiu

Negatiu.

Finalitzat el termini de resolució, sense haver-se produït resposta de l'administració la sol·licitud quedarà resolta de manera negativa per al sol·licitant.

7. Forma de presentació

PRESENCIALMENT: Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran mitjançant CITA PRÈVIA.

Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, de dilluns a divendres (Pl. Constitució, 8)També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.  TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/,

 

Tornar