Exempció de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per minusvalidesa

1. L'objecte del procediment

Sol·licitud d'exempció en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per minusvalidesa.

2. Requisits

 • Ser persona interessada en el procediment.
 • Acreditar les circumstàncies a les quals es refereix la sol·licitud.

3. Documentació que cal aportar

 • Dades personals del sol·licitant i direcció de notificació. En el seu cas, dades del representant i acreditació de la representació.
 • En absència d'oposició expressa, l'Ajuntament de Mislata estarà autoritzat a realitzar la consulta i la verificació de dades de manera electrònica de la informació d'una altra administració pública. Concretament s'autoritza a consultar:
  • Dades d'identitat (DGP).
  • Certificat de Discapacitat (CCAA).
 • En el cas d'oposar-se  el sol·licitant, aquest quedarà obligat a acreditar la minusvalidesa a través de qualsevol dels següents documents:
  • a. Certificat de minusvalidesa igual o superior al 33%.

4. Taxes o preus públics

La sol·licitud d'exempció no comporta l'abonament de taxes o preus públics.

5. Normativa

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals i l'Ordenança fiscal de l'impost.

6. Resolució

 • Òrgan que resol:
  • a. Alcaldia
 • Termini per a resoldre:
  • b. Sis mesos

7. Silenci administratiu

Negatiu.  

Finalitzat el termini de resolució, sense haver-se produït resposta de l'administració la sol·licitud quedarà resolta de manera negativa per al sol·licitant.

8. Forma de presentació

PRESENCIALMENT: Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran mitjançant CITA PRÈVIA.

Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, (Pl. Constitució, 8). També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.  

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata a través del tràmit sol·licitud.

 

Tornar