Exempció de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica

25 d'octubre 2018

1. L'objecte del procediment

Exempció d'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM). 

2. Documentació a aportar

A. En el cas de sol·licitud d'exempció per minusvalidesa:

 • Acreditació de la minusvalidesa (mitjançant qualsevol dels següents documents)
  • Certificat de minusvalidesa igual o superior al 33%
  • Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total absoluta o gran invalidesa.
  • Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent una pensió de jubilació o retirada per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 
 •  Documentació del vehicle
  • Permís de circulació del vehicle a nom de la persona beneficiària. 
  • Targeta d'inspecció tècnica del vehicle

B. En el cas de sol·licitud d'exempció de vehicle agrícola:

 • Cartilla d'inspecció agrícola
 • Permís de circulació del vehicle a nom de la persona beneficiària

3. Normativa aplicable

4. Forma de presentació

Presencial: La persona interessada podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

L'atenció es farà sempre amb cita prèvia.

Horari ordinari: 8 a 14 hores, dies hàbils de dilluns a divendres. Els dies hàbils 18 de març i 24 i 31 de desembre, 9 a 13 hores (excepte dissabtes, diumenges o festius).

Horari d'estiu: des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, els dos inclosos, l'horari serà de 8 a 13.30 hores, dies hàbils de dilluns a divendres.

Online: Es podrà presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital, o bé presentant la documentació i signant a l'ajuntament amb posterioritat en un termini inferior a 10 dies naturals. 
Tornar