Canvi d'exempció d'un vehicle a un altre per minusvalidesa

1. L'objecte del procediment

Sol·licitud de canvi de vehicle al qual aplicar l'exempció en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

2. Requisits

Ser interessat en el procediment.

Acreditar les circumstàncies a les quals es refereix la sol·licitud.

3. Documentació que cal aportar

Dades personals del sol·licitant i direcció de notificació. En el seu cas, dades del representant i acreditació de la representació.

En absència d'oposició expressa, l'Ajuntament de Mislata estarà autoritzat a realitzar la consulta i la verificació de dades de manera electrònica de la informació d'una altra administració pública. Concretament s'autoritza a consultar:

  • Dades d'identitat (DGP).
  • Certificat de Discapacitat (CCAA).

En el cas d'oposar-se  el sol·licitant, aquest quedarà obligat a acreditar la minusvalidesa a través de fotocòpia de qualsevol dels següents documents:

  • Certificat de minusvalidesa igual o superior al 33%.

4. Normativa

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals i Ordenança fiscal de l'impost.

5. Resolució

  • Òrgan que resol:
    • a. Alcaldia.
  • Termini per a resoldre:
    • b. Sis mesos.

6. Silenci administratiu

Negatiu.

Finalitzat el termini de resolució, sense haver-se produït resposta de l'administració la sol·licitud quedarà resolta de manera negativa per al sol·licitant.

7. Forma de presentació

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/.

PRESENCIALMENT: Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran mitjançant CITA PRÈVIA.

Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, de dilluns a divendres (Pl. Constitució, 8). També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.  

 

Tornar