Sol·licitud d'autorització de tall de carrer al tràfic

1. L'objecte del procediment: 

Obtindre de l'Ajuntament autorització per a tallar un vial públic al trànsit. 

2. Model: URB.045 

3. Documentació que cal aportar: 

  • Document que acredite, si escau, la representació (serà acreditació notarial pertinent quan es tracte de persones jurídiques).
  • Justificant de l'ingrés previ de la taxa per ocupació de la via pública.
  • Plànol d'emplaçament.

4. Taxes o preus públics: Taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de domini públic municipal. 

5. Formes de pagament: 

Per autoliquidació mitjançant:

  • Ingrés efectiu en les oficines de les entitats bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
  • El pagament efectiu en la màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.
  • El pagament online, en la web de l'Ajuntament de Mislata.

6. Normativa: 

7. Resolució: 

  • Òrgan que resol: Alcaldia.
  • Termini per a resoldre: Tres mesos.
  • Silenci administratiu: Negatiu.

8. Forma de presentació: 

Presencial :
El ciutadà podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Horari ordinari, 8 a 14 hores, dies hàbils de dilluns a divendres. Els dies hàbils 18 de març i 24 i 31 de desembre, 9 a 13 hores (excepte dissabtes, diumenges o festius). 

Horari d'estiu: des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, els dos inclosos, l'horari serà de 8 a 13.30 hores, dies hàbils de dilluns a divendres. 

Online :

A través de la seu electrònica de l'ajuntament de Mislata: https://mislata.sedipualba.es 

Tornar