Sol·licitud de llicència de demolició

1. L'objecte del procediment

Es requereix llicència d'edificació per a realitzar qualsevol construcció de nova planta (habitatges i naus, garatges, etc), així com per a la seua reconstrucció, substitució, ampliació o rehabilitació.

2. Taxes o preus públics

3. Formes de pagament

El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en el següent enllaç: [Accés a Oficina Virtual Tributària Taxa Llicència Urbanística]

En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
 • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.

Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

4. Documentació que cal aportar

 • Justificant de pagagament de taxa (punt anterior)
 • En el seu cas, document que acredite la representació. 
 • Identificació del redactor del projecte i nomenament del director de les obres, mitjançant el document original pertinent i comunicació de l'empresa que realitzarà la demolició aportant còpia de l'IAE que corresponga.
 • Un exemplar del projecte de demolició, en format digital, subscrit per tècnic competent que incloga els documents preceptius, d'acord amb la normativa aplicable, visat pel col·legi oficial corresponent. Inclourà fotografies en color de les façanes, instal·lacions i elements més característics de l'immoble i el pressupost d'execució material.
 • Estudi de Seguretat i Salut en format digital.
 • Estudi de Gestió de Residus de la demolició en format digital.
 • Fulla d'Estadística d'edificació i habitatge.
 • Justificant dels ingressos previs de la taxa per llicències urbanístiques.
 • Descripció tècnica de les mesures de protecció de les mesures resultants que queden al descobert.

5. Normativa

 • Llei 5/2014, de 5 de juliol, de la Generalitat Valenciana d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 3/2004, de 30 de juny, d'Ordenació i Foment de la qualitat de l'Edificació.
 • Normes i Ordenances del Pla General d'Ordenació Urbana de Mislata.
 • Ordenança Fiscal sobre exaccions de les taxes per atorgament de llicències urbanístiques.

6. Resolució i silenci administratiu

 • Òrgan que resol: Junta de Govern Local
 • Termini per a resoldre: dos mesos.
 • Silenci administratiu: s'entendrà denegada la llicència per silenci administratiu, si el termini establit per a l'atorgament de la llicència, la certificació de la seua no necessitat o l'autorització administrativa transcorreguera sense que, durant aquest, es produïra resolució expressa. I això sense perjudici de l'obligació municipal de resoldre expressament sobre aquest tema.

7. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, demanant sempre cita prèvia

Tornar