Sol·licitud de llicència de demolició

1. L'objecte del procediment: Sol·licitar llicència per a efectuar demolicions.

2. Model: URB.081

3. Documentació que cal aportar:

 • Còpia del document que acredite la representació (serà necessària còpia del document notarial pertinent quan es tracte de persones jurídiques.
 • Identificació del redactor del projecte i nomenament del director de les obres, mitjançant el document original pertinent i comunicació de l'empresa que realitzarà la demolició aportant còpia de l'IAE que corresponga.
 • Un exemplar del projecte de demolició, en format digital, subscrit per tècnic competent que incloga els documents preceptius, d'acord amb la normativa aplicable, visat pel col·legi oficial corresponent. Inclourà fotografies en color de les façanes, instal·lacions i elements més característics de l'immoble i el pressupost d'execució material.
 • Estudi de Seguretat i Salut en format digital.
 • Estudi de Gestió de Residus de la demolició en format digital.
 • Fulla d'Estadística d'edificació i habitatge.
 • Justificant dels ingressos previs de la taxa per llicències urbanístiques.
 • Descripció tècnica de les mesures de protecció de les mesures resultants que queden al descobert.

4. Taxes: Taxa per atorgament de llicències urbanístiques.

5. Formes de pagament:

Per autoliquidació mitjançant:

 • Ingrés efectiu en les oficines de les entitats bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto.Val., BBVA, Banc de Santander, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
 • El pagament efectiu en la màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.
 • El pagament online, en la web de l'Ajuntament de Mislata

6. Normativa:

 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat
 • Llei 3/2004, de 30 de juny, d'ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació
 • Normes i ordenances del Pla General d'Ordenació Urbana de Mislata.
 • Ordenança Fiscal sobre exaccions de les taxes per atorgament de llicències urbanístiques.

7. Resolució:

 • Òrgan que resol: Junta de Govern Local
 • Termini per a resoldre: dos mesos.

8. Silenci administratiu:

S'entendrà denegada la llicència per silenci administratiu, si el termini establit per a l'atorgament de la llicència, la certificació de la seua no necessitat o l'autorització administrativa transcorreguera sense que, durant aquest, es produïra resolució expressa. I això sense perjudici de l'obligació municipal de resoldre expressament sobre aquest tema.

9. Forma de presentació:

Presencial: La persona interesada podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Horari ordinari, 8 a 14 hores, dies hàbils de dilluns a divendres. Els dies hàbils 18 de març i 24 i 31 de desembre, 9 a 13 hores (excepte dissabtes, diumenges o festius).
Horari d'estiu: des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, els dos inclosos, l'horari serà de 8 a 13.30 hores, dies hàbils de dilluns a divendres.

Online: Es podrà presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant certificat digital, o be aportant la documentació a la seu electrònica i firmant de manera manuscrita a l'ajuntament en un termini inferior a 5 dies. 


Documentació associada
Tornar