Sol·licitud de llicència d'edificació

1. L'objecte del procediment

Es requereix llicència d'edificació per a realitzar qualsevol construcció de nova planta (habitatges i naus, garatges, etc), així com per a la seua reconstrucció, substitució, ampliació o rehabilitació.

2. Taxes o preus públics

3. Formes de pagament

El pago se realizará mediante autoliquidación en línea, en los siguientes enlaces (Tasa e ICIO).

En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
 • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.

Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

4. Documentació que cal aportar

 • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del pagament de la taxa (punt anterior)
 • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del pagament de ICIO (punt anterior)
 • Identificació del redactor del projecte.
 • Identificació del director de les obres, mitjançant algun dels següents documents:
  • Nota per encàrrec.
  • Nomenament signat pel promotor.
  • Escrit d'assumpció de la direcció d'obra signat pel tècnic.
 • Comunicació de l'empresa que realitzarà l'edificació aportant IAE que corresponga.
 • Un exemplar del projecte bàsic, en format digital, subscrit per tècnic competent que incloga els documents preceptius d'acord amb la normativa aplicable, visat pel col·legi oficial corresponent.
 • Estudi de Seguretat i Salut.
 • Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició.
 • Fulla d'Estadística d'edificació i habitatge.
 • Annex justificatiu de les condicions i característiques del garatge.
 • Qualificació provisional en V.P. o.
 • Certificació acreditativa del número de policia assignat al pati/s d'accés als habitatges de l'edifici.
 • En el seu cas de ser necessària la utilització d'una grua, pla que identifique la seua ubicació i pòlissa d'assegurança per responsabilitat civil, amb una cobertura mínima de 300.000 euros, que haurà d'estar vigent durant el muntatge, funcionament, desmuntatge i la seua estada en obra. Aquesta xifra podrà ser revisada i actualitzada conformement a l'índex de preus al consum, mitjançant Ordre de la Conselleria competent en matèria de territori. Serà necessària document acreditatiu de la sol·licitud de la instal·lació de grua torre, davant l'Organisme autonòmic competent, d'acord amb l'RD 836/2003.
 • Formulari de sol·licitud per a la tramitació de Servituds Aeronàutiques, degudament emplenat.
 • Escriptura pública de cessions obligatòries i gratuïtes, realitzades a favor de l'Ajuntament, així com el depòsit per a urbanització de zones verdes i l'aval bancari per a garantir les obres d'urbanització, si això procedeix, i el seu corresponent annex d'obres.

5. Normativa

 • Llei 5/2014, de 5 de juliol, de la Generalitat Valenciana d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 3/2004, de 30 de juny, d'Ordenació i Foment de la qualitat de l'Edificació.
 • Normes i Ordenances del Pla General d'Ordenació Urbana de Mislata.
 • Ordenança Fiscal Municipal sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Ordenança Fiscal sobre exaccions de les taxes per atorgament de llicències urbanístiques.

6. Resolució i silenci administratiu

 • Òrgan que resol: Junta de Govern Local
 • Termini per a resoldre: dos mesos.
 • Silenci administratiu: s'entendrà denegada la llicència per silenci administratiu, si el termini establit per a l'atorgament de la llicència, la certificació de la seua no necessitat o l'autorització administrativa transcorreguera sense que, durant aquest, es produïra resolució expressa. I això sense perjudici de l'obligació municipal de resoldre expressament sobre aquest tema.

7. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, demanant sempre cita prèvia

Tornar