Sol·licitud de llicència d'edificació

1. L'objecte del procediment: Es requereix llicència d'edificació per a realitzar qualsevol construcció de nova planta (habitatges i naus, garatges, etc), així com per a la seua reconstrucció, substitució, ampliació o rehabilitació.

2. Model: URB.076

3. Documentació que cal aportar:

 • Còpia del document que acredite la representació (serà necessària còpia del document notarial pertinent quan es tracte de persones jurídiques).
 • Identificació del redactor del projecte.
 • Nomenament del director de les obres, mitjançant el document original pertinent.
 • Comunicació de l'empresa que realitzarà l'edificació aportant còpia de l'IAE que corresponga.
 • Projecte bàsic en format digital, subscrit per tècnic competent, que incloga els documents preceptius d'acord a la normativa aplicable, visat pel col·legi oficial corresponent
 • Estudi de Seguretat i Salut.
 • Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició.
 • Fulla d'Estadística d'edificació i habitatge.
 • Annex justificatiu de les condicions i característiques del garatge.
 • Qualificació provisional en V.P.O.
 • Certificació acreditativa del número de policia assignat al pati/s d'accés als habitatges de l'edifici.
 • Si escau de ser necessària la utilització d'una grua, pla que identifique la seua ubicació i còpia de la pòlissa d'assegurança per responsabilitat civil, amb una cobertura mínima de 300.000 euros, que haurà d'estar vigent durant el muntatge, funcionament, desmuntatge i la seua estada en obra. Aquesta xifra podrà ser revisada i actualitzada conformement a l'índex de preus al consum, mitjançant Ordre de la Conselleria competent en matèria de territori. Serà necessària document acreditatiu de la sol·licitud de la instal·lació de grua torre, davant l'Organisme autonòmic competent, d'acord amb l'RD 836/2003.
 • Justificant dels ingressos previs de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres i de la taxa per llicències urbanístiques.
 • Formulari de sol·licitud per a la tramitació de Servituds Aeronàutiques, degudament emplenat.
  Escriptura pública de cessions obligatòries i gratuïtes, realitzades a favor de l'Ajuntament, així com el depòsit per a urbanització de zones verdes i l'aval bancari per a garantir les obres d'urbanització, si això procedeix, i el seu corresponent annex d'obres.

4. Taxes o preus públics:

 • Taxa per prestació del servei de concessió de llicències.
 • Impost de Construcció, Instal·lació i Obres.

5. Formes de pagament:

Per autoliquidació mitjançant:

 • Ingrés efectiu en les oficines de les entitats bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto.Val., BBVA, Banc de Santander, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
 • El pagament efectiu en la màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.
 • El pagament online, en la web de l'Ajuntament de Mislata

6. Normativa:

 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 3/2004, de 30 de juny, d'ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació
 • Normes i ordenances del Pla General d'Ordenació Urbana de Mislata.
 • Ordenança Fiscal municipal sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Ordenança Fiscal sobre exaccions de les taxes per atorgament de llicències urbanístiques.

7. Resolució:

 • Òrgan que resol: Junta de Govern Local
 • Termini per a resoldre: dos mesos.

8. Silenci administratiu:

S'entendrà denegada la llicència per silenci administratiu, si el termini establit per a l'atorgament de la llicència, la certificació de la seua no necessitat o l'autorització administrativa transcorreguera sense que, durant aquest, es produïra resolució expressa. I això sense perjudici de l'obligació municipal de resoldre expressament sobre aquest tema.

9. Forma de presentació:

Presencial: La persona interessada podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Horari ordinari: 8 a 14 hores, dies hàbils de dilluns a divendres. Els dies hàbils 18 de març i 24 i 31 de desembre, 9 a 13 hores (excepte dissabtes, diumenges o festius).

Horari d'estiu: des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, els dos inclosos, l'horari serà de 8 a 13.30 hores, dies hàbils de dilluns a divendres.

Online: Es podrà presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital, o bé presentant la documentació i signant a l'ajuntament amb posterioritat en un termini inferior a 5 dies hàbils.


Documentació associada
Tornar