Declaració responsable d'obres amb projecte

1. L'objecte del procediment:

La persona que realitza la declaració, sota la seua responsabilitat, podrà realitzar les obres de reforma o rehabilitació d'immobles existents d'acord amb el que es preveu en la legislació urbanística i en matèria d'ordenació i qualitat de l'edificació. Serà aplicable aquest tràmit quan es vulga rehabilitar façanes completes d'edificis d'habitatges, advertint que l'ocupació de la via pública amb el mitjà auxiliar pertinent no està implícita en aquest tràmit, havent de sol·licitar i obtindre la seua autorització expressa mitjançant la sol·licitud corresponent.

2. Model: URB.049

3. Documentació que cal aportar:

 • Si escau, document que acredite la representació (serà necessària còpia del document notarial pertinent quan es tracte de persones jurídiques)
 • Identificació del director de les obres, mitjançant algun dels següents documents:
 • Nota per encàrrec.
 • Nomenament signat pel promotor.
 • Escrit d'assumpció de la direcció d'obra signat pel tècnic.
 • Identificació del contractista que executarà les obres mitjançant aportació de còpia de l'alta en el cens de l'Impost d'activitats Econòmiques.
 • Projecte d'execució subscrit per tècnic competent, que incloga els documents preceptius d'acord amb la normativa aplicable, i l'informe sobre justificació d'aquesta. Haurà d'indicar el termini d'execució de les obres.
 • Certificat de col·legiació del tècnic redactor, cas de no estar visat el projecte aportat.
 • Estudi de Seguretat i Salut.
 • Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició.
 • Fulla d'Estadística d'edificació i habitatge.
 • Justificant de l'ingrés previ de la taxa per llicències urbanístiques i de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.

4. Taxes o preus públics:

 • Taxa per atorgament de llicència urbanística.
 • Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.

5. Formes de pagament:

Per autoliquidació mitjançant:

 • Ingrés efectiu en les oficines de les entitats bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto.Val., BBVA, Banc de Santander, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
 • El pagament efectiu en la màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.
 • El pagament online, en la web de l'Ajuntament de Mislata.

6. Normativa:

 • Llei 5/2014, de 5 de juliol, de la Generalitat Valenciana d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 3/2004, de 30 de juny, d'Ordenació i Foment de la qualitat de l'Edificació.
 • Normes i Ordenances del Pla General d'Ordenació Urbana de Mislata.
 • Ordenança Fiscal sobre exaccions de les taxes per atorgament de llicències urbanístiques.

7. Forma de presentació:

Presencial

La persona ciutadana podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Horari ordinari, 8 a 14 hores, dies hàbils de dilluns a divendres. Els dies hàbils 18 de març i 24 i 31 de desembre, 9 a 13 hores (excepte dissabtes, diumenges o festius).

Horari d'estiu: des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, els dos inclosos, l'horari serà de 8 a 13.30 hores, dies hàbils de dilluns a divendres.

Online

Es podrà presentar al tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital, o bé presentant la documentació i firmant a l'ajuntament amb posterioritat en un termini inferior a 5 dies hàbils. 

8. Observacions:

No cap l'inici de les obres si no s'ha presentat TOTA la documentació requerida i recollida en la instància. La falta de documentació implicarà la pèrdua d'eficàcia de la declaració i comportarà la impossibilitat de l'inici de les obres.

La inexactitud, falsedat o omissió de dades o manifestacions, així com l'execució d'obres que excedisquen les emparades per la llicència o no s'ajusten a aquesta, determinarà la invalidesa de la declaració responsable i l'adopció de mesures de protecció i restabliment de la legalitat urbanística.


Documentació associada
Tornar