Declaració responsable d'obres amb projecte

1. L'objecte del procediment

La persona que realitza la declaració, sota la seua responsabilitat, podrà realitzar les obres de reforma o rehabilitació d'immobles existents d'acord amb el que es preveu en la legislació urbanística i en matèria d'ordenació i qualitat de l'edificació. Serà aplicable aquest tràmit quan es vulga rehabilitar façanes completes d'edificis d'habitatges, advertint que l'ocupació de la via pública amb el mitjà auxiliar pertinent no està implícita en aquest tràmit, havent de sol·licitar i obtindre la seua autorització expressa mitjançant la sol·licitud corresponent. 

2. Taxes o preus públics

3. Formes de pagament

El pago se realizará mediante autoliquidación en línea, en los siguientes enlaces (Tasa e ICIO).

En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.

 • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.

Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

4. Documentació que cal aportar

 • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del pagament de la taxa (punt anterior)

 • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del pagament de ICIO (punt anterior)

 • En el seu cas, document que acredite la representació. 

 • Identificació del director de les obres, mitjançant algun dels següents documents:

  • Nota per encàrrec.

  • Nomenament signat pel promotor.

  • Escrit d'assumpció de la direcció d'obra signat pel tècnic.

 • Identificació del contractista que executarà les obres mitjançant aportació d'alta en el cens de l'Impost d'activitats Econòmiques.

 • Projecte d'execució subscrit per tècnic competent, que incloga els documents preceptius d'acord amb la normativa aplicable, i l'informe sobre justificació d'aquesta. Haurà d'indicar el termini d'execució de les obres.

 • Certificat de col·legiació del tècnic redactor, cas de no estar visat el projecte aportat.

 • Estudi de Seguretat i Salut.

 • Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició.

 • Fulla d'Estadística d'edificació i habitatge.

5. Normativa

 • Llei 5/2014, de 5 de juliol, de la Generalitat Valenciana d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.

 • Llei 3/2004, de 30 de juny, d'Ordenació i Foment de la qualitat de l'Edificació.

 • Normes i Ordenances del Pla General d'Ordenació Urbana de Mislata.

 • Ordenança Fiscal sobre exaccions de les taxes per atorgament de llicències urbanístiques.

6. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, demanant sempre cita prèvia

Tornar