Declaració responsable segona ocupació de vivenda i posteriors

16 de juliol 2019

1. L'objecte del procediment:

Té per objecte comprovar que l'edifici o si escau, la part del mateix susceptible d'un ús individualitzat, s'ajusta a les condicions exigibles per a l'ús al qual es destina. És objecte de declaració responsable la segona o posterior ocupació de les edificacions i instal·lacions quan siga exigible la renovació de la llicència municipal d'ocupació.

Transcorreguts deu anys des de l'obtenció de llicència de primera ocupació, serà necessària aquesta renovació en els següents suposats:

 1. Quan es produïsca la transmissió de la propietat.
 2. Quan siga necessari formalitzar un nou contracte de subministrament d'aigua, gas o electricitat

2. Model: URB-078

3. Documentació que cal aportar:

 • Certificat d'habitabilitat, expedit per tècnic competent, acreditatiu que l'immoble (edifici o part del mateix susceptible d'ús individualitzat) s'ajusta a les condicions exigibles per a l'ús a què es destina, havent d'especificar la normativa aplicable al cas, l'acreditació del compliment d'aquesta, la referència cadastral i la superfície útil d'aquest.
 • Certificat de col·legiació del col·legi oficial corresponent o títol acadèmic, com a justificació de la seua habilitació per a expedir el certificat anterior.
 • Escriptura de propietat o nota simple.
 • Contracte de lloguer, si escau.
 • Document, si escau, que acredite la representació (serà necessari document notarial pertinent quan es tracte de persones jurídiques).
 • Justificant del pagament de la taxa corresponent, segons ordenança indicada [Descarregar ordenança].

4. Taxes o preus públics: Taxa per atorgament de llicència urbanística.

5. Formes de pagament:

Per autoliquidació mitjançant:

 • Ingrés efectiu en les oficines de les entitats bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto.Val., BBVA, Banc de Santander, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
 • El pagament efectiu en la màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.
 • El pagament online, en la web de l'Ajuntament de Mislata (prèvia obtenció del rebut).

6. Normativa:

 • Llei 3/2004, de 30 de juny, d'Ordenació i Foment de la qualitat de l'Edificació [Veure online]
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana LOTUP [Veure online]
 • Ordenança municipal reguladora: Taxa per atorgament de llicència urbanística [Descarregar ordenança]

7. Forma de presentació:

Presencial

Es podrà presentar la sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Horari ordinari, 8 a 14 hores, dies hàbils de dilluns a divendres. Els dies hàbils 18 de març i 24 i 31 de desembre, 9 a 13 hores (excepte dissabtes, diumenges o festius).
Horari d'estiu: des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, els dos inclosos, l'horari serà de 8 a 13.30 hores, dies hàbils de dilluns a divendres.

Online

Es podrà presentar la documentació requerida per la seu electrònica (https://mislata.sedipualba.es).

8. Observacions:

No cap l'inici de l'exercici de l'ocupació si no s'ha presentat tota la documentació requerida i recollida en la instància. El segell advertint que la documentació està incompleta impedirà l'inici de la mateixa
La inexactitud, falsedat o omissió de dades o manifestacions determinarà la invalidesa de la declaració responsable i l'adopció de mesures de protecció i restabliment de la legalitat urbanística.

Tornar