Declaració responsable segona ocupació de vivenda i posteriors

1. L'objecte del procediment

Té per objecte comprovar que l'edifici o en el seu cas, la part del mateix susceptible d'un ús individualitzat, s'ajusta a les condicions exigibles per a l'ús al qual es destina. És objecte de declaració responsable la segona o posterior ocupació de les edificacions i instal·lacions quan siga exigible la renovació de la llicència municipal d'ocupació.

Transcorreguts deu anys des de l'obtenció de llicència de primera ocupació, serà necessària aquesta renovació en els següents suposats:

 • Quan es produïsca la transmissió de la propietat.
 • Quan siga necessari formalitzar un nou contracte de subministrament d'aigua, gas o electricitat.

2. Formes de pagament

 • El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en línia, en el següent enllaç. [Accés a Oficina Virtual Tributària]
  • En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.
 • En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:
  • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
  • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.
 • Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

3. Documentació que cal aportar

 • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del seu pagament (pas anterior)
 • Certificat, expedit per tècnic competent, acreditatiu que l'immoble (edifici o part del mateix susceptible d'ús individualitzat) s'ajusta a les condicions exigibles per a l'ús a què es destina, havent d'especificar la normativa aplicable al cas, l'acreditació del compliment d'aquesta, la referència cadastral i la superfície útil d'aquest.
 • Llibre de l'Edifici corresponent, quan vinga exigit per la normativa.
 • Informe d'Avaluació de l'Edifici, quan vinga exigit per la normativa.
 • Certificat de col·legiació del col·legi oficial corresponent o títol acadèmic, com a justificació de la seua habilitació per a expedir el certificat anterior.
 • Poders, si escau, que acrediten la representació.
 • Escriptura de la propietat, nota simple o contracte de lloguer.

4. Taxes o preus públics

 • Taxa per atorgament de llicència urbanística.

5. Normativa

 • Llei 3/2004, de 30 de juny, d'Ordenació i Foment de la qualitat de l'Edificació [Veure en línia]
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana LOTUP [Veure en línia]
 • Ordenança municipal reguladora: Taxa per atorgament de llicència urbanística [Descarregar ordenança].

6. Forma de presentació

Presencial

Es podrà presentar la sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Horari ordinari, 8 a 14 hores, dies hàbils de dilluns a divendres. Els dies hàbils 18 de març i 24 i 31 de desembre, 9 a 13 hores (excepte dissabtes, diumenges o festius).Horari d'estiu: des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, els dos inclosos, l'horari serà de 8 a 13.30 hores, dies hàbils de dilluns a divendres.

Serà necesari demanar cita prèvia. 

En línia

Es podrà presentar la documentació requerida per la seu electrònica (https://mislata.sedipualba.es).  

7. Observacions

No cap l'inici de l'exercici de l'ocupació si no s'ha presentat tota la documentació requerida i recollida en la instància. El segell advertint que la documentació està incompleta impedirà l'inici d'aquesta.

La inexactitud, falsedat o omissió de dades o manifestacions determinarà la invalidesa de la declaració responsable i l'adopció de mesures de protecció i restabliment de la legalitat urbanística.

 

Tornar