Declaració responsable primera ocupació vivenda

1. L'objecte del procediment

Té per objecte una vegada conclosa la construcció en una edificació de nova planta o en edificació existent (ampliació, modificació, reforma o rehabilitació) declara, sota la seua responsabilitat, que el construït s'ajusta al que es preveu en la llicència, la legislació urbanística i en matèria d'ordenació i qualitat de l'edificació.

2. Formes de pagament

 • El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en línia, en el següent enllaç.[Accés a Oficina Virtual Tributària]
 • En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.
 • En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:
  • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
  • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.
 • Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

3. Documentació que cal aportar

 • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del seu pagament (pas anterior)
 • Certificat de Final d'Obra, que inclourà la declaració emesa pel tècnic competent que acredite que l'obra executada s'ajusta a les condicions de la llicència concedida i a les exigibles per a l'ús a què es destina, subscrit pels tècnics directors d'obra i amb el visat dels col·legis professionals corresponents.
 • Certificat d'eficiència energètica.
 • Certificat de la Direcció Facultativa el que s'acredite el compliment de la Llei d'accessibilitat, així com les normes d'habitabilitat i disseny vigents.
 • Certificat d'aïllament acústic i mesurament acústic efectuat per una empresa especialitzada amb acreditació *ENAC, de conformitat amb les indicacions establides en la normativa vigent.
 • Certificat d'adequació de les Instal·lacions Comunes de Telecomunicacions a la normativa vigent.
 • Certificat emés per empresa instal·ladora autoritzada de les proves de pressió hidràuliques de les instal·lacions de lampisteria i instal·lació d'alimentació de *BIES.
 • Certificat acreditatiu que les instal·lacions del garatge (en edifici plurifamiliar) compleixen amb totes les condicions tècniques i ambientals exigibles per a poder iniciar l'exercici de l'activitat, subscrit per tècnic competent.
 • Certificat que acredite la finalització d'obres de subministrament de serveis d'aigua potable i energia elèctrica, estant en condicions de ser contractats pels diferents usuaris de l'immoble.
 • Certificat final de les obres d'urbanització que s'hagueren escomés simultàniament amb les d'edificació, en el seu cas.
 • Acta de recepció.
 • Escriptura de declaració d'Obra Nova, en suport digital.
 • Declaració Cadastral model 900D, degudament tramitada.
 • Projecte Final d'Obra, en suport digital (format DWG) així com en paper, signat pel tècnic i el visat corresponent.
 • Certificat final de l'expedient d'instal·lacions del garatge, si escau.
 • En el seu cas, document autoritzant la representació.

4. Taxes o preus públics

Taxa per atorgament de llicència urbanística.

5. Normativa

 • Llei 3/2004, de 30 de juny, d'Ordenació i Foment de la qualitat de l'Edificació
 • Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana LOTUP.
 • Normes i Ordenances del Pla General d'Ordenació Urbana de Mislata.
 • Ordenança municipal reguladora: Taxa per atorgament de llicència urbanística.

6. Forma de presentació

En línia

Es podrà realitzar la tramitació per la seu electrònica.

Presencial

Es podrà presentar la sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Horari ordinari, 8 a 14 hores, dies hàbils de dilluns a divendres. Els dies hàbils 18 de març i 24 i 31 de desembre, 9 a 13 hores (excepte dissabtes, diumenges o festius).Horari d'estiu: des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, els dos inclosos, l'horari serà de 8 a 13.30 hores, dies hàbils de dilluns a divendres.

Serà necessari demanar cita prèvia  

7. Observacions

No cap l'inici de l'exercici de l'ocupació si no s'ha presentat tota la documentació requerida i recollida en la instància. El segell advertint que la documentació està incompleta impedirà l'inici d'aquesta.

La inexactitud, falsedat o omissió de dades o manifestacions, així com l'execució d'obres que excedisquen les emparades per la llicència o no s'ajusten a aquesta, determinarà la invalidesa de la declaració responsable i l'adopció de mesures de protecció i restabliment de la legalitat urbanística.

Tornar