Sol·licitud d'informe urbanístic

1. L'objecte del procediment

Documentació que informa sobre les determinacions de naturalesa urbanística, com ara classificació i qualificació del sòl, usos i intensitats permeses, ordenança i altres, que afecten un determinat immoble.

2. Taxes o preus públics

3. Formes de pagament

El pago se realizará mediante autoliquidación en línea, en el siguiente enlace: [Accés a Oficina Virtual Tributària Taxa Expedició Documents Administratius]

 • En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
 • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.

Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

4. Documentació que cal aportar

 • Justificant de pagagament de taxa (punt anterior)
 • Justificant de pagament de ICIO (punt anterior)
 • En el seu cas, document que acredite la representació. 
 • Plànol d'emplaçament a escala 1:1000, referenciat al PGOU de Mislata, en el qual s'indica l'ample de la façana i la profunditat de la parcel·la.
 • Certificació cadastral descriptiva i gràfica de la Direcció General del Cadastre.

5. Normativa

 • Normes Urbanístiques del PGOU.
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
 • Pla General d'Ordenació Urbana de Mislata.
 • Normes i instruments urbanístics d'aplicació.

6. Resolució

 • Òrgan que resol: Alcaldia
 • Termini per a resoldre: Tres mesos

7. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, demanant sempre cita prèvia

Tornar