Sol·licitud domiciliació IBIU en 3 terminis

1. L'Objecte del procediment

Domiciliació en tres terminis del Impost sobre Béns Inmobles Urbans (IBIU)


2. Tipus de tribut

Impost sobre Béns immobles (IBIU)

3. Documentació

 • S'haurà d'indicar en la sol·licitud la direcció tributària de l'immoble.
 • Certificat de titularitat del compte corrent .En cas de no ser titular, document d'identificació de la persona titular i la seua autorització per a la domiciliació.

4. Formes de pagament

Domiciliació en compte corrent: 4 de juny, 4 d'agost i 6 d'octubre.

5. Normativa

 • Llei General Tributària
 • Reglament General de Recaptació

6. Termini de sol·licituds

 • Les sol·licituds hauran de presentar-se amb una antelació de dos mesos a l'inici del període de recaptació voluntària. Veure Calendari fiscal
  En cas contrari farà efecte per a l'exercici següent.
  La present domiciliació de rebut tindrà una validesa per temps indefinit, mentre no siguen anul·lades per la persona interessada, rebutjada per l'entitat de crèdit o existisca modificació del nom de la persona titular del valor a cobrar.
 • L'impagament del primer termini o següents s'anul·larà l'ajornament concedit i produirà l'inici del període executiu quan acabe el termini de pagament en voluntària. En cas de l'impagament d'un termini l'inici del còmput dels interessos de demora es produirà l'endemà d'aquest càrrec domiciliat del pagament.

7. Forma de presentació

 


1. Objecte del procediment

Domiciliació en tres terminis del IBIU

2. Tipus de tribut

Impost sobre Béns immobles (IBIU)

3. Documentación

Se deberá indicar en la solicitud la dirección tributaria del inmueble.

4. Formas de pago

Domiciliación en cuenta corriente: 4 de junio, 4 de agosto y 6 de octubre.

5. Normativa

 • Ley General Tributaria
 • Reglamento General de Recaudación

6. Plazo de solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse dos meses antes del inicio del periodo de recaudación.

El impago del primer plazo o siguientes se anulará el aplazamiento concedido y producirá el inicio del periodo ejecutivo cuando termine el plazo de pago en voluntaria. En caso del impago de un plazo el inicio del cómputo de los intereses de demora se producirá al día siguiente de este cargo domiciliado del pago.

7. Forma de presentación

 • Online, a través de la sede electrónica municipal.

1. Objecte del procediment

Domiciliació en tres terminis del IBIU

2. Tipus de tribut

Impost sobre Béns immobles (IBIU)

3. Documentación

Se deberá indicar en la solicitud la dirección tributaria del inmueble.

4. Formas de pago

Domiciliación en cuenta corriente: 4 de junio, 4 de agosto y 6 de octubre.

5. Normativa

 • Ley General Tributaria
 • Reglamento General de Recaudación

6. Plazo de solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse dos meses antes del inicio del periodo de recaudación.

El impago del primer plazo o siguientes se anulará el aplazamiento concedido y producirá el inicio del periodo ejecutivo cuando termine el plazo de pago en voluntaria. En caso del impago de un plazo el inicio del cómputo de los intereses de demora se producirá al día siguiente de este cargo domiciliado del pago.

7. Forma de presentación

 • Online, a través de la sede electrónica municipal.
Tornar