Sol·licitud domiciliació IBIU en 3 terminis

30 de juny 2020

1. L'Objecte del procediment

Domiciliació en tres terminis del Impost sobre Béns Inmobles Urbans (IBIU)


2. Tipus de tribut

Impost sobre Béns immobles (IBIU)

3. Documentació

S'haurà d'indicar en la sol·licitud la direcció tributària de l'immoble.

4. Formes de pagament

Domiciliació en compte corrent: 4 de juny, 4 d'agost i 6 d'octubre.

5. Normativa

  • Llei General Tributària
  • Reglament General de Recaptació

6. Termini de sol·licituds

Les sol·licituds hauran de presentar-se dos mesos abans de l'inici del període de recaptació.

L'impagament del primer termini o següents s'anul·larà l'ajornament concedit i produirà l'inici del període executiu quan acabe el termini de pagament en voluntària. En cas de l'impagament d'un termini l'inici del còmput dels interessos de demora es produirà l'endemà d'aquest càrrec domiciliat del pagament.

7. Forma de presentació


1. Objecte del procediment

Domiciliació en tres terminis del IBIU

2. Tipus de tribut

Impost sobre Béns immobles (IBIU)

3. Documentación

Se deberá indicar en la solicitud la dirección tributaria del inmueble.

4. Formas de pago

Domiciliación en cuenta corriente: 4 de junio, 4 de agosto y 6 de octubre.

5. Normativa

  • Ley General Tributaria
  • Reglamento General de Recaudación

6. Plazo de solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse dos meses antes del inicio del periodo de recaudación.

El impago del primer plazo o siguientes se anulará el aplazamiento concedido y producirá el inicio del periodo ejecutivo cuando termine el plazo de pago en voluntaria. En caso del impago de un plazo el inicio del cómputo de los intereses de demora se producirá al día siguiente de este cargo domiciliado del pago.

7. Forma de presentación

  • Online, a través de la sede electrónica municipal.

1. Objecte del procediment

Domiciliació en tres terminis del IBIU

2. Tipus de tribut

Impost sobre Béns immobles (IBIU)

3. Documentación

Se deberá indicar en la solicitud la dirección tributaria del inmueble.

4. Formas de pago

Domiciliación en cuenta corriente: 4 de junio, 4 de agosto y 6 de octubre.

5. Normativa

  • Ley General Tributaria
  • Reglamento General de Recaudación

6. Plazo de solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse dos meses antes del inicio del periodo de recaudación.

El impago del primer plazo o siguientes se anulará el aplazamiento concedido y producirá el inicio del periodo ejecutivo cuando termine el plazo de pago en voluntaria. En caso del impago de un plazo el inicio del cómputo de los intereses de demora se producirá al día siguiente de este cargo domiciliado del pago.

7. Forma de presentación

  • Online, a través de la sede electrónica municipal.
Tornar