Sol·licitud de domiciliació d'IBIU 2020 Covid-19 - 4 terminis

14 de maig 2020

1. Objecte del procediment:

Domiciliació excepcional any 2020 d'IBI Urbana any 2020 en QUATRE terminis.

2. Tipus de tribut:

IBIU- 2020.

3. Documentació

Model TES.101 (online)

Haurà d'indicar la direcció tributària de l'immoble, així com la referència cadastral si és possible. Aquesta es pot trobar en el rebut corresponent.

2020-05-14 19.03.26

4. Formes de pagament:

Domiciliació en compte corrent: 4 de juliol de 2020, 4 d'agost de 2020, 4 de setembre de 2020 i 6 d'octubre de 2020 (25% cadascun)

5. Normativa:

  • Llei General Tributària
  • Reglament General de Recaptació

6. Termini de sol·licituds:

Les sol·licituds hauran de presentar-se fins al 15 de juny de 2020

7. Forma de presentació:

Online: En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds de subvenció es presentaran per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/ o per qualsevol de les formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Tornar