Sol·licitud de domiciliació de rebuts en entitats bancàries i caixes d'estalvis

1. Objecte del procediment

Domiciliació de Tributs Periòdics per Padró.

2. Tipus de tribut

 • Impost sobre Béns immobles (IBIU)
 • Impost sobre immobles rústics (IBIUR)
 • Imposat de Vehicles de tracció Mecànica (IVTM)
 • Guals
 • Taxa Anuncis Via Pública.

3. Documentació

Certificat de titularitat del compte corrent. En cas de no ser titular, document d'identificació de la persona titular i la seua autorització per a la domiciliació.

4. Formes de pagament

 • Domiciliació en compte corrent: 4 de juliol. - Impost sobre Béns immobles (IBIU)
 • Domiciliació en compte corrent: 25 d'octubre:
  • Impost de Vehicles de tracció Mecànica (IVTM).
  • Taxa Anuncis Via Pública.
  • Impost sobre immobles rústics (IBIUR).
 • Domiciliació en compte corrent: 5 de març- Guals

5. Normativa

 • Llei General Tributària
 • Reglament General de Recaptació

6. Termini de sol·licituds

 • Les sol·licituds hauran de presentar-se amb una antelació de dos mesos a l'inici del període de recaptació voluntària. Veure Calendari fiscal
  En cas contrari farà efecte per a l'exercici següent.
  La present domiciliació de rebut tindrà una validesa per temps indefinit, mentre no siguen anul·lades per la persona interessada, rebutjada per l'entitat de crèdit o existisca modificació del nom de la persona titular del valor a cobrar.
 • L'impagament del primer termini o següents s'anul·larà l'ajornament concedit i produirà l'inici del període executiu quan acabe el termini de pagament en voluntària. En cas de l'impagament d'un termini l'inici del còmput dels interessos de demora es produirà l'endemà d'aquest càrrec domiciliat del pagament.

7. Forma de presentació

Tornar