Sol·licitud de domiciliació de rebuts en entitats bancàries i caixes d'estalvis

ADVERTIMENTS:

  1. Perquè esta sol·licitud tinga efecte enguany s'haurà de presentar dos mesos abans del començament del període voluntari del pagament de cada un dels tributs sol·licitats. En cas contrari, no es considerarà fins al període següent.
  2. Tindrà validesa per als successius venciments, si el/la contribuent no fa indicació expressa, ja que podrà anul·lar la domiciliació o traslladar-la a un altre banc.
  3. S'entendrà que el/la contribuent renuncia a esta domiciliació si els rebuts no es paguen pel banc per orde manifesta de la persona interessada. En esta circumstància, si finalitza el període voluntari de pagament i no es fa efectiu es passarà a executiva amb el corresponent recàrrec de constrenyiment.

 

Tornar