Sol·licitud de sistema especial de domiciliació de rebuts de IBIU en entitats bancàries en dos terminis

1. Objecte del procediment

Domiciliació en DOS terminis de l'Impost sobre Béns immobles Urbans (IBIU)

2. Tipus de tribut

Impost sobre Béns immobles (IBIU)

3. Documentació

  • Certificat de titularitat bancària

4. Formes de pagament

Domiciliació en compte corrent: 4 de juny, 6 d'octubre.

5. Normativa

  • Llei General Tributària
  • Reglament General de Recaptació

6. Termini de sol·licituds

  • Les sol·licituds hauran de presentar-se dos mesos abans de l'inici del període de recaptació.
  • L'impagament del primer termini o següents s'anul·larà l'ajornament concedit i produirà l'inici del període executiu quan acabe el termini de pagament en voluntària. En cas de l'impagament d'un termini l'inici del còmput dels interessos de demora es produirà l'endemà d'aquest càrrec domiciliat del pagament.

7. Forma de presentació

Tornar