Sol·licitud de sistema especial de domiciliació de rebuts de IBIU en entitats bancàries en dos terminis

1. Objecte del procediment

Domiciliació en DOS terminis de l'Impost sobre Béns immobles Urbans (IBIU)

2. Tipus de tribut

Impost sobre Béns immobles (IBIU)

3. Documentació

Certificat de titularitat del compte corrent .En cas de no ser titular, document d'identificació de la persona titular i la seua autorització per a la domiciliació.

4. Formes de pagament

Domiciliació en compte corrent: 4 de juliol, 6 d'octubre.

5. Normativa

  • Llei General Tributària
  • Reglament General de Recaptació

6. Termini de sol·licituds

  • Les sol·licituds hauran de presentar-se amb una antelació de dos mesos a l'inici del període de recaptació voluntària. Veure Calendari fiscal
    En cas contrari farà efecte per a l'exercici següent.
    La present domiciliació de rebut tindrà una validesa per temps indefinit, mentre no siguen anul·lades per la persona interessada, rebutjada per l'entitat de crèdit o existisca modificació del nom de la persona titular del valor a cobrar.
  • L'impagament del primer termini o següents s'anul·larà l'ajornament concedit i produirà l'inici del període executiu quan acabe el termini de pagament en voluntària. En cas de l'impagament d'un termini l'inici del còmput dels interessos de demora es produirà l'endemà d'aquest càrrec domiciliat del pagament.

7. Forma de presentació

Tornar