Sol·licitud de canvi compte bancari 2n termini sistema especial de domiciliació de rebuts d'IBIU

1. Objecte del procediment

Modificació de la domiciliació en dos terminis de l'Impost sobre Béns immobles Urbans (IBIU)

2. Tipus de tribut

Impost sobre Béns immobles (IBIU)

3. Documentació

Certificat de titularitat bancària

4. Formes de pagament

Domiciliació en compte corrent: 4 de juny i 6 d'octubre.

5. Normativa

  • Llei General Tributària
  • Reglament General de Recaptació

6. Termini de sol·licituds

  • Les sol·licituds hauran de presentar-se abans del 5 D'AGOST, això és dos mesos abans del segon termini de cobrament del 6 d'octubre.
  • L'impagament del primer termini o següents s'anul·larà l'ajornament concedit i produirà l'inici del període executiu quan acabe el termini de pagament en voluntària. En cas de l'impagament d'un termini l'inici del còmput dels interessos de demora es produirà l'endemà d'aquest càrrec domiciliat del pagament.

7. Forma de presentació

Tornar