Sol·licitud de canvi compte bancari 2n termini sistema especial de domiciliació de rebuts d'IBIU

TES.01.3
28 de març 2018

Se us recorda que la domiciliació bancària comporta un descompte del 2%.

Aquesta sol·licitud s’aplicarà per a l’exercici en curs i successius mentre que no se sol·licite la seua anul·lació per escrit a l’Ajuntament.

L’impagament del primer termini anul·larà l’ajornament concedit i produirà l’inici del període executiu quan acabe el termini de pagament en voluntària. En cas de l’impagament del segon termini, l’inici del còmput dels interessos de demora es produirà a l’endemà d’aquest segon càrrec domiciliat del pagament.

Tornar