Sol·licitud d'ajornament o fraccionament

05 d’abril 2019

Aquesta sol·licitud inicia el procediment administratiu, que haurà de resoldre’s en el termini màxim de 6 mesos. En el cas de transcórrer l’esmentat termini sense que li siga notificada la resolució, es produirà la desestimació per silenci administratiu negatiu, segons el que estableix l’article 19.3 del Reial decret 520/2005 pel qual s’aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en Hateria de revisió en via administrativa.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:

1.-Documents obligatoris:

1.1.– Certificat expedit per la Unitat de Recaptació Municipal dels deutes pendents de pagament del/de la contribuent. El contribuent que sol·licite l'ajornament o fraccionament de qualsevol deute tributari ha d'estar al corrent de pagament dels deutes tributaris de venciment anterior (art. 63 de LGT).

1.2.– En funció de la garantia oferida:

a) En cas d'aval bancari haurà d'aportar compromís d'aval bancari o preaval per part de l'entitat bancària, si formalitza l'esmentat aval, segons l'acord de concessió que, si és el cas, es dicte.

b) En cas d'Hipoteca haurà d'acreditar-se la propietat dels béns oferits en garantia i les càrregues que pogueren gravar-los, mitjançant les oportunes certificacions del corresponent Registre, així com la seua valoració realitzada per tècnics qualificats designats pel contribuent o per l'Ajuntament. Les garanties oferides hauran d'aportar-se en el termini dels dos mesos següents a la notificació de l'acord de concessió, que estarà condicionat a la seua presentació (art.48.6 i 7 RGR), i transcorregut aquest termini sense formalitzar-se la garantia, quedarà sense efecte l'acord de concessió.

1.3. – Fotocòpia del document bancari identificatiu del compte corrent en què es domicilien els pagaments.

2.-Documents voluntaris:

El sol·licitant podrà acompanyar els documents o justificants que crega oportuns en suport de la seua petició.

Tornar