Sol·licitud d'ajornament o fraccionament

1. Objecte del procediment

Sol·licitud d'ajornament o fraccionament de rebuts. 

Requisits i condicions a tindre en compte:

 • Les garanties necessàries per a la seua concessió, en període voluntari són
  • Imports fins a 15.000 €
   • Fiança personal
  • Imports superiors a 15.000 €
   • Aval bancari
   • Hipoteca
   • Peça, amb o sense desplaçament
   • Nota del banc denegant l'aval (en el seu cas)
 • L'interés del fraccionament és de 3,75% anual
 • L'import mínim per a fraccionar és de 150 €
 • No es fraccionaran taxes
 • No es fraccionen guals en voluntària. Només en executiva.
 • Sí que es fracciona ICIO i llicències urbanístiques.
 • Nombre màxim de mesos en què es pot ajornar o fraccionar segons l'import del deute:
  • Deutes inferiors a 1.000 € → 6 mesos deutes en voluntària. 12 mesos dacions en pagament
  • Deutes entre 1.000 € i 2.000 € → 9 mesos deutes en voluntària. 18 mesos dacions en pagament
  • Deutes entre 2.000 € i 6.000 € → 24 mesos deutes en voluntària. 40 mesos dacions en pagament
  • Deutes entre 6.000 € i 12.000 € → 32 mesos deutes en voluntària. 40 mesos dacions en pagament
  • Deutes superiors a 12.000 € → 40 mesos deutes en voluntària. 40 mesos dacions en pagament
 • Les garanties necessàries per a la seua concessió, en període d'executiva són
  • Imports fins a 20.000 €
   • Fiança personal
  • Imports superiors a 20.000 €
   • Aval bancari
   • Hipoteca
   • Peça, amb o sense desplaçament o nota del banc denegant l'aval.
  • Els deutors hipotecaris estan eximits a presentar garantia bancària.
 • Nombre màxim de mesos en què es pot ajornar o fraccionar segons l'import del deute en executiva:
  • Deutes inferiors a 1.200 € → 12 mesos.
  • Deutes entre 1.200 € i 3.000 € → 24 mesos.
  • Deutes entre 3.000 € i 6.000 € → 32 mesos.
  • Deutes entre 6.000 € i 12.000 € → 40 mesos.
  • Deutes superiors a 12.000 € → 48 mesos.

2. Documentació que cal aportar

 • Documents obligatoris:
  • En funció de la garantia oferida:
   • a) Fiança personal i solidària per a deutes inferiors a 15.000 euros en voluntària i 20.000 en executiva.
   • b) En cas d'aval bancari haurà d'aportar compromís d'aval bancari o *preaval per part de l'entitat bancària, si formalitza l'esmentat aval, segons l'acord de concessió que, si és el cas, es dicte. Deutes superiors a 15.000 euros en voluntària i 20.000 euros en executiva.
   • c) En cas d'Hipoteca haurà d'acreditar-se la propietat dels béns oferits en garantia i les càrregues que pogueren gravar-los, mitjançant les oportunes certificacions del corresponent Registre, així com la seua valoració realitzada per tècnics qualificats designats pel contribuent o per l'Ajuntament (en aquest cas haurà d'especificar-se en la sol·licitud. Deutes superiors a 15.000 euros en voluntària i 20.000 euros en executiva.
  • Les garanties oferides hauran d'aportar-se en el termini dels dos mesos següents a la notificació de l'acord de concessió, que estarà condicionat a la seua presentació (art.48.6 i 7 *RGR), i transcorregut aquest termini sense formalitzar-se la garantia, quedarà sense efecte l'acord de concessió.
 • Documents voluntaris:
  • El sol·licitant podrà acompanyar els documents o justificants que crega oportuns en suport de la seua petició.

3. Resolució i silenci administratiu

Aquesta sol·licitud inicia el procediment administratiu, que haurà de resoldre’s en el termini màxim de 6 mesos. En el cas de transcórrer l’esmentat termini sense que li siga notificada la resolució, es produirà la desestimació per silenci administratiu negatiu, segons el que estableix l’article 19.3 del Reial decret 520/2005 pel qual s’aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en Hateria de revisió en via administrativa.

4. Normativa

 • Art. 26 LGT. Aplicació interés de demora
 • Art. 28 LGT. Aplicació recàrrecs del període executiu
 • Art. 65 LGT. Possibilita ajornaments i fraccionaments de pagament dels tributs
 • Art. 82 LGT. Regula les garanties per a l'ajornament i fraccionament del pagament de deutes tributaris
 • Arts. 44 a 54 RGR que, en relació a les sol·licituds d'ajornaments i fraccionaments de pagament d'ingressos de dret públic, regulen la competència per a resoldre l'admissió, inadmissió, tramitació i resolució de les sol·licituds, així com l'adopció de mesures cautelars i les actuacions en cas de falta de pagament.
 • Secció 1a, Normes Generals, del Capítol III, Tributs, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març - EDL 2004/2992- (d'ara en avant TRLRHL).

5. Forma de presentació

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/.

PRESENCIALMENT: Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran mitjançant CITA PRÈVIA.

Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, de dilluns a divendres de 8h a 14h (Pl. Constitució, 8). També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se. 

 

Tornar