Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

TES.03
10 de gener 2018

Aquesta sol·licitud inicia el procediment administratiu, que haurà de resoldre's en el termini màxim de 6 mesos. En el cas de transcórrer l'esmentat termini sense que li siga notificada la resolució, es produirà la desestimació per silenci administratiu negatiu, segons el que estableix l'article 19.3 del Reial decret 520/2005 pel qual s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa.

Tornar