Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

1. Objecte del procediment:

Devolució d'ingressos indeguts.  

2. Documentació a aportar:

  • Justificant del pagament realitzat.  
  • Certificat de titularitat bnacària

3. Normativa:

Llei general tributària. Article 221.  

4. Resolució:

La present sol·licitud inicia el procediment administratiu, que haurà de resoldre's en el termini màxim de 6 mesos.

5. Silenci administratiu:

Cas de transcórrer el termini de 6 mesos sense que li siga notificada la Resolució, es produirà la desestimació per silenci administratiu negatiu, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 19.3 del Reial decret 520/2005 pel qual s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa.

6. Forma de presentació:

Es podrà presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital.

O bé de manera presencial en el Centre Cultural Carmen Alborch de Mislata, Av. Gregorio Gea 34, prèvia cita (del centre cultural) mitjançant l'adreça web: https://www.mislata.es/administracio/cita-previa o bé mitjançant els telèfons 673 00 32 21 // 671 01 11 78, 

Per a tràmits no relacionats amb el Centre Cultural, demanar cita en OAC al web https://www.mislata.es/administracio/cita-previa 

Tornar