Formulari per a autoritzacions

TES.07

Autorització per a:

Arreplegar duplicat del rebut, certificat de deutes, taló, retirar aval bancari, o altres.

Independentment de qualsevol altra documentació necessária, haurà d'aportar:

• Fotocòpia de D.N.I. de la persona autoritzant.

• D.N.I. original de la persona autoritzada.

• En cas de tractar-se de persones jurídiques haurà d'acreditar-se poder suficient de la persona que es persone per a la gestió a realitzar. 

Documentació associada
Tornar