Sol·licitud d'inclusió o renúncia al sistema de pagament fraccionat per tributs – 9 mesos

TES.02

• Període d’ajornaments: de l’1 de març a l’1 de novembre.

• S’establix com a límit mínim per a la sol·licitud 200 €.

• Per a optar a este sistema el subjecte passiu ha d’estar al corrent amb la Hisenda Local.

• La devolució d’un termini significa la cancelació automàtica d’este sistema fraccionat.

• Si no renuncia s’aplicarà cada any.

• La utilització d’este sistema exclou qualsevol altre sistema especial de pagaments, fraccionament o domiciliació i requeriment d’estar al corrent amb la Hisenda Local.

Tornar