Sol·licitud d'inclusió, modificació o renúncia al sistema de pagament fraccionat per tributs – 9 mesos

1. Objecte del procediment

Domiciliació pagaments fraccionats de rebuts de venciment periòdic mitjançant compte corrent en NOU mesos.

2. Tipus de tribut

Els ingressos de dret públic seran els de pagament periòdic, això és Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i Entrada per la Via Pública (Guals), el total de la quota per tots els conceptes a satisfer pel sistema de pagament fraccionat haurà de ser com a mínim de 200€.

3. Documentació

 • 1. El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'obligat/a a el pagament, indicant-se:
  • a) Identificació completa de l'obligat al pagament, amb domicili de notificacions.
  • b) Número de compte corrent bancària a la qual carregar les mensualitats Igualment haurà de constar expressament que el/la titular del compte s'acull voluntàriament al sistema de compensació de deutes previst per l'article 71.3 de la Llei General Tributària, a l'efecte d'anotar en el compte els possibles drets de devolució d'ingressos.
 • 2. Es podrà sol·licitar l'obertura del compte en qualsevol moment, iniciant-se el sistema de pagaments fraccionat:
  • Les instància tindran efectes per a l'exercici següent de la sol·licitud.
 • 3. Per a optar a aquest sistema el subjecte passiu ha d'estar al corrent amb la Hisenda Local. Si a la data de la sol·licitud tinguera deutes en executiva, haurà d'abonar-les en el termini de 10 dies o sol·licitar un fraccionament en executiva, d'aquesta manera es podrà autoritzar la inclusió en aquest sistema de pagaments.

4. Formes de pagament

 • El pagament del total de la quota es dividirà en nou mensualitats, abonant-se la primera d'elles en l'1 de març, i l'última en el d'1 de novembre de manera que el total del deute se satisfaça en el mateix exercici de la seua meritació.
 • L'import de cada mensualitat serà el resultant de dividir la quota total entre el nombre de mensualitats que en cada cas corresponga.

5. Normativa  

El sistema de pagament fraccionat de rebuts de venciment periòdic i notificació col·lectiva mitjançant compte corrent, es fonamenta en els articles 10.2 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 71.3 de la Llei 58/2003, General Tributària.

6. Termini de sol·licituds

 • Les sol·licituds hauran de presentar-se dos mesos abans de l'inici del període de recaptació.
  • a) Serà causa de cancel·lació automàtica del present sistema de pagament l'impagament de qualsevol quota mensual, sense necessitat de Resolució.
  • b) Mitjançant revocació de l'acord d'aprovació inicial per causa justificada. Especialment podrà ser causa de revocació l'impagament de qualsevol altra obligació econòmica amb la hisenda local, no inclosa en el sistema de compte corrent.

7. Forma de presentació

En línia

A través del present tràmit, en la seu electrònica municipal.  

Presencial

Mitjançant cita prèvia en la OAC https://www.mislata.es/administracio/cita-previa 

Tornar