Sol·licitud d'Accés a Informació Pública

S'entén per informació pública els continguts o documents, qualsevol que siga el seu format o suport, que estiguen en poder d'algun dels subjectes que integren les administracions públiques i que hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.

1. Objecte:
Tràmit per a poder exercir el dret d'accés a la informació pública de l'Ajuntament de Mislata conforme a l'establit en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

2. Requisits:
No s'estableixen requisits especials.
• La sol·licitud haurà de contindre:
a) La identitat del sol·licitant.
b) La informació que se sol·licita.
c) Una adreça de contacte (preferentment electrònica), a l'efecte de comunicacions.
d) Si escau, la modalitat que es preferisca per a accedir a la informació sol·licitada.
• La sol·licitud podrà contindre:
Exposició de motius pels quals se sol·licita la informació.

3. Documentació a aportar:

Quan la informació requerida incorpore dades personals de tercers serà necessari el consentiment exprés i per escrit del titular d'eixes dades personals.
En el cas que s'actue en nom i representació de persones físiques o jurídiques, podria exigir-se l'aportació dels estatuts o títols constitutius vàlids de la persona jurídica, així com una escriptura de representació, apoderament o document equivalent.
Els documents que aporten els sol·licitants hauran de ser originals o còpies compulsades.

4. Normativa:
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG).
Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

5. Resolució:
L'òrgan competent per a resoldre: L'alcalde.
El termini per a resoldre: 1 mes, prorrogable per 1 mes més prèvia notificació.

6. Silenci administratiu:
Estimatori, tenint en compte els límits al dret d'accés a la informació pública (article 14 de LTAIBG).

7. Taxes:
La sol·licitud i enviament de la informació requerida a través del correu electrònic no porta aparellada cap taxa. En el cas en què es vulga rebre informació impresa o es desitge que la informació estiga en un format diferent a l'original, es podria cobrar una taxa conforme a les ordenances municipals.

8. Recursos:
Contra tota resolució expressa o presumpta en matèria d'accés a la informació pública es pot recórrer directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de 2 mesos, sense perjudici de la possibilitat d'interposar reclamació, amb caràcter potestatiu i previ a eixa impugnació judicial, davant el Consell de Transparència i Bon Govern (article 23 i 24 LTAIBG). Esta reclamació s'interposarà en el termini d'un mes a contar des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o des de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

Tornar