Presentació de factures

Requisits de presentació de factures a l'ajuntament de Mislata

 1. Obligació de presentar factura electrònica (factura-e), a través de la plataforma FACe 
 2. Obligació de presentar factura no electrònica, per mitjans electrònics
 3. Possibilitat de presentar factures en paper

1. Obligació de presentar factura electrònica (factura-e), a través de la plataforma FACe (https://face.gob.es)

Qui està obligat a presentar la factura electrònica, independentment del seu import? 

 • Societats anònimes (lletra inicial del NIF: A)
 • Societats de responsabilitat limitada (lletra inicial del NIF: B)
 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguen nacionalitat espanyola (lletra inicial del NIF: N)
 • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes establits en la normativa tributària (lletra inicial del NIF: W)
 • Unions temporals d'empreses; agrupació d'interés econòmic, agrupació d'interés econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d'inversions, fons d'utilització d'actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d'inversions (lletra inicial del NIF: O)

Els codis DIR de l'Ajuntament de Mislata (NIF P4617100E) són els següents (per a localitzar a l'ajuntament en FACe):

Oficina Comptable: L01461691
Òrgan Gestor: L01461691
Unitat Tramitadora: L01461691

Aquests tercers obligats a presentar factures electròniques, NO PODRAN PRESENTAR factures pel canal presencial de l'Ajuntament, OAC ni per la seu electrònica, l'hauran de realitzar sempre a través de la plataforma FACe. Qualsevol factura no presentada per FACe serà retornada al seu origen.

2. Obligació de presentar factura no electrònica, per mitjans electrònics

Què es considera factura no electrònica presentada per mitjans electrònics?

Factura al mig digital (no factura-e) o paper que s'ha presentat en el Registre General d'entrada utilitzant mitjans electrònics, com a norma general en la seu electrònica municipal (ACI.039 - Instància general ).

Qui està obligat a presentar la factura no electrònica per mitjans electrònics?

Les persones que exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d'aquesta activitat professional, entenent-se també inclosos dins d'aquest col·lectiu els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

Les persones que representen a una persona interessada que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Les següents entitats:

 • Societats col·lectives (lletra inicial del NIF: C)
 • Societats comanditàries (lletra inicial del NIF: D)
 • Comunitats de béns i altres entitats sense personalitat jurídica no incloses expressament en altres claus (lletra inicial del NIF: E)
 • Societats cooperatives (lletra inicial del NIF: F)
 • Associacions (lletra inicial del NIF: G)
 • Comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal (lletra inicial del NIF: H)
 • Societats civils (lletra inicial del NIF: J)
 • Corporacions locals (lletra inicial del NIF: P)
 • Organismes públics (lletra inicial del NIF: Q)
 • Congregacions i institucions religioses (lletra inicial del NIF: R)
 • Òrgans de l'Administració de l'Estat i de les Comunitats Autònomes (lletra inicial del NIF: S)

Aquests proveïdors tenen, igualment, la possibilitat de presentar factura electrònica (factura-e per plataforma FACe), que no siguen obligats no vol dir que no puguen utilitzar aqueix canal.

De manera temporal s'admeten factures registrades per aquest mitjà, ja siga per seu electrònica, o per Oficina d'Atenció Ciutadana. Una vegada passat aquest període transitori es procedirà a no acceptar factures per mig presencial sent únicament acceptades per mitjans electrònics (factura-e o seu electrònica).

Els requisits que han de complir aquestes factures són els mateixos que els exposats en el cas 3 (factures en paper).

3. Possibilitat de presentar factures en paper

Qui pot presentar factures en paper? 

La resta de proveïdors no citats en els punts anteriors podran continuar presentant factures en paper, ja siga presencialment o per correu ordinari en el Registre General de l'Ajuntament de Mislata: PERSONES FÍSIQUES com a regla general, excepte les professions que exigeixen col·legiació obligatòria.

Aquests proveïdors tenen, igualment, la possibilitat de presentar factura electrònica (factura-e), o bé, presentar la factura per mitjans electrònics.


Requisits que han de complir les factures per a poder ser considerades com a tal i ser admeses:

Totes les factures hauran de complir amb els següents requisits perquè puguen ser consideres com a factures correctes, article 6 del RD 1619/2012, de 30 de novembre.

 1. Número i, si escau, sèrie de la factura.
 2. La data de la seua expedició.
 3. Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de la persona obligada a expedir factura com de la persona destinatària de les operacions.
 4. Número d'Identificació Fiscal de la persona obligada a expedir la factura.
 5. Número d'Identificació Fiscal de la persona destinàtaria.
 6. Domicili, tant de la persona obligada a expedir factura com de la persona destinatària de les operacions.
 7. Descripció de les operacions, incloent el preu unitari sense impost d'aquestes operacions, així com qualsevol descompte o rebaixa que no estiga inclòs en aquest preu unitari.
 8. El tipus impositiu o tipus impositius, si escau (IVA o IRPF), aplicats a les operacions.
 9. La quota tributària que, si escau, es repercutisca, que haurà de consignar-se per separat (tant d'IVA com d'IRPF, si escau).
 10. La data en què s'hagen efectuat les operacions que es documenten o en la qual, si escau, s'haja rebut el pagament anticipat, sempre que es tracte d'una data diferent a la d'expedició de la factura.
 11. En el cas que l'operació que es documenta en una factura estiga exempta de l'Impost, una referència a la normativa.
 12. En el cas que el subjecte passiu de l'Impost siga l'adquirent o la persona destinatària de l'operació, l'esment «inversió del subjecte passiu».
 13. En el cas d'aplicació del règim especial del criteri de caixa l'esment “règim especial del criteri de caixa”.

 

Tornar