Sol·licitud d'Inscripció en el Registre de Parelles de Fet i declaració jurada

1. Objecte del procediment

Inscripció en el Registre de Parelles de fet de Mislata. Poden inscriure's unions de fet quan concórreguen els següents requisits:

 • a) Els membres de la parella o unió de fet han de ser majors d'edat o menors emancipats.
 • b) No estar units per vincle matrimonial.
 • c) Conviure en parella, de manera pública i notòria, vinculats de manera estable, almenys per un període ininterromput dels dotze mesos anteriors, existint entre tots dos una relació afectiva.
 • d) No tindre parentiu per consanguinitat o adopció en línia recta, ni en línia col·lateral fins al tercer grau.
 • e) No tindre inscrita en cap registre una unió de fet amb persona diferent a les que figuren en la sol·licitud.
 • f) No estar incapacitats judicialment.
 • g) Almenys un dels dos membres de la parella haurà d'estar empadronat a Mislata.
 • h) Declaració de no figurar inscrit com a membre d'una altra unió de fet no cancel·lada.

La finalitat del procediment és fer possible que conste en un registre públic l'existència de la unió de fet. La inscripció en el Registre de Parelles de fet de Mislata no atorga cap dret per si mateixa. Constitueix un dels mitjans que poden utilitzar-se per a demostrar l'existència de la unió, però els efectes de la inscripció d'una unió de fet en el Registre de Parelles de fet de Mislata depén exclusivament del que reconeguen les Lleis. En conseqüència, tampoc garanteix que altres Administracions Públiques reconeguen efectes a la inscripció.

La Generalitat Valenciana té el seu propi Registre d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana, regulat en la Llei 5/2012, de 15 d'octubre.

2. Pagament de taxa

 • El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en línia, en el següent enllaç. [Accés a Oficina Virtual Tributària]
 • En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.
 • En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:
  • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
  • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.
 • Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

3. Documentació a aportar

 • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del seu pagament (pas anterior)
 • Model SEC.056 farciment i signat per tots dos membres.
 • En cas de menors emancipats, acreditació de l'emancipació.
 • Certificació o fe de vida i estat expedida pel Registre Civil. En cas d'estrangers, certificació equivalent expedida per l'òrgan competent del país de procedència.
 • En cas de no estar empadronats els dos en el mateix domicili amb una antiguitat d'almenys dotze mesos: nom, cognoms i DNI, passaport o targeta d'identificació d'estrangers de dos testimonis, que hauran de comparéixer davant el funcionari encarregat a l'efecte de declarar sobre la realitat de la unió.

4. Normativa

5. Resolució

 • Òrgan que resol: Alcaldia
 • Termini per a resoldre: tres mesos

6. Silenci administratiu

Negatiu

7. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, demanant sempre cita prèvia

Tornar