Celebració de Matrimoni Civil

1. Objecte del procediment

Celebració de matrimoni civil davant l'Alcalde o regidor delegat.

Aquest procediment té per objecte exclusivament la celebració a Mislata d'un matrimoni autoritzat pel jutjat. Per tant, és independent de l'expedient matrimonial, que ha de tramitar-se en seu judicial. Tots dos procediments poden tramitar-se simultàniament, a fi d'assegurar amb antelació la data de celebració.

L'expedient judicial pot iniciar-se en el Jutjat de Mislata (Pl. d'Espanya núm. 2) o en qualsevol altre Jutjat (si un dels dos està empadronat en un altre municipi). Cal comunicar en el jutjat en el qual es tramite l'expedient la intenció que el matrimoni se celebre a l'Ajuntament de Mislata. En el cas d'iniciar-se l'expedient en un altre Jutjat ha de donar-se trasllat al Jutjat de Mislata, perquè prepare la documentació per a l'Ajuntament i s'autoritze la celebració per l'alcalde o regidor delegat.

L'expedient administratiu municipal, referit exclusivament a la celebració de l'acte, amb sol·licitud de data concreta, pot iniciar-se malgrat que encara no haja sigut aprovat l'expedient judicial. No obstant això, l'expedient del Jutjat finalitzat i la resta de documentació necessària ha de portar-se a l'Ajuntament almenys deu dies abans de la data prevista per a la celebració. Per això, és important tramitar l'expedient judicial amb antelació suficient, ja que el temps de resolució pot ser de diversos mesos

Són requisits necessaris per a la celebració de matrimonis a l'Ajuntament:

L'aprovació de l'expedient pel jutjat.

Almenys un dels dos futurs contraents ha d'estar empadronat a Mislata.

Llocs possibles de celebració a l'Ajuntament:

 • a) En el Despatx de l'Alcaldia, els divendres.
 • b) En el Saló de Plens, els dissabtes d'octubre a març, en horari de demà.
 • c) Al jardí de la Casa Sendra, els dissabtes de març a octubre. Al març i octubre es pot triar entre Saló de Plens i la Casa Sendra. Si ho exigeixen les condicions climatològiques es podrà traslladar la cerimònia prevista al jardí de la Casa Sendra al Saló de Plens.

2. Pagament de taxa

 • En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.
 • En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:
  • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
  • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.
 • Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

3. Documentació a aportar

 • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del seu pagament (pas anterior)
 • Expedient de matrimoni tramitat en el Jutjat
 • Documents identificatius de contraents i de dues persones més que actuaran com a testimonis.

4. Normativa

 • Reglament municipal de Cerimònies Civils;
 • Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per ús d'instal·lacions municipals;
 • Codi Civil.
 • Reglament del Registre de Parelles de fet de Mislata

5. Resolució

 • Òrgan: Alcaldia
 • Termini per a resoldre: tres mesos

6. Silenci administratiu

Negatiu

7. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, demanant sempre cita prèvia.

Tornar