Cancel·lació d'inscripció en el registre de parelles de fet

1. Objecte del procediment

Cancel·lar una inscripció en el Registre de Parelles de fet de Mislata. Pot sol·licitar-la qualsevol dels membres de la unió, sense necessitat que signen la sol·licitud els dos integrants de la parella inscrita.

2. Pagament de taxa

 • El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en línia: [Accés a Oficina Virtual Tributària]
  • En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.
  • En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:
   • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
   • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.
 • Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

3. Documentació a aportar

 • Còpia de l'autoliquidació realitzada i acreditació del seu pagament (pas anterior)
 • Document identificatiu del membre no sol·licitant.
 • En cas de menors emancipats, acreditació de l'emancipació.

4. Normativa

5. Resolució

 • Òrgan: Alcaldia
 • Termini per a resoldre: Tres mesos

6. Silenci administratiu

 • Negatiu

7. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, demanant sempre cita prèvia.

El procediment inclou la realització d'una compareixença davant el Secretari de la Corporació o funcionari encarregat, en el dia i hora que s'assenyale.
Tornar