Sol·licitud d'Acollida Ciutadana

1. Objecte del procediment

Celebració d'un acte d'acolliment ciutadà davant l'Alcalde o regidor delegat.

Aquest procediment té per objecte l'exteriorització pública de la benvinguda a la comunitat d'un nou veí de Mislata, amb plenitud de drets i amb les correlatives obligacions amb la comunitat.

En l'acolliment ciutadà l'Ajuntament, en acte públic, a petició dels pares o tutors legals, i en representació de la comunitat de veïns i veïnes, dona la benvinguda i acull en la comunitat al nounat per a atorgar-se aquest caràcter i reconéixer el seu dret de gaudir dels drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets dels Xiquets i en la Declaració Universal de Drets Humans.

L'acte el presideix l'alcalde o el regidor en qui delegue.

2. Requisits

L'acolliment ciutadà es donarà a xiquets o xiquetes empadronats a Mislata, o el pare de les quals, mare o tots dos estiguen empadronats a Mislata, en els seus primers huit anys de vida.

3. Pagament de taxa

  • El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en línia, que dependrà d'on es realitze la celebració:
  • En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.
  • En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:
  • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.
  • Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

4. Documentació a aportar

  • Justificant del pagament de la taxa (punt anterior)
  • Llibre de família, certificat de naixement on s'acredite la paternitat, o resolució judicial per la qual es concedeix la tutela del menor (és suficient un de aquests tres documents)

L'ajuntament comprovarà d'ofici el requisit de l'empadronament.

5. Resolució

  • Òrgan que resol: Alcaldia
  • Termini per a resoldre: Tres mesos

6. Silenci administratiu

  • Negatiu

7. Forma de presentació

Electrònica

En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, demanant sempre cita prèvia.

Tornar