Sol·licitud de Funeral Civil

1. Objecte del procediment

Celebració d'un funeral civil davant l'Alcalde o regidor delegat.

Aquest procediment té per objecte l'exteriorització pública de l'acompanyament de la comunitat al ciutadà o ciutadana de la comunitat a què pertany, en el moment de la defunció i per a honrar el seu record.  

En l'acompanyament civil, l'Ajuntament, a petició dels familiars i en representació de la comunitat de veïns, mostra el duel de la comunitat al ciutadà o ciutadana de Mislata; un últim adeu abans del trasllat al cementeri per a l'enterrament o el trasllat de les cendres on la família dispose. A petició dels familiars l'acte pot ser públic o a porta tancada, i pot estar presidit, si així ho desitgen , per l'Alcaldia, o regidor en qui delegue.  

La cerimònia es realitzarà en el cementeri.  

2. Documentació a aportar

Sol·licitud electrònica on figuraran les dades del finat, la seua relació amb el sol·licitant, així com el local pel qual s'opta i el caràcter públic o reservat de la cerimònia.

3. Taxa

No existeix taxa

4. Resolució

  • Òrgan: Alcaldia
  • Termini per a resoldre: tres mesos

5. Silenci administratiu

Negatiu.

6. Forma de presentació

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/, a través del tràmit sol·licitud de participació.

PRESENCIALMENT: Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran mitjançant CITA PRÈVIA.

Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, de dilluns a divendres de 8h a 14h (Pl. Constitució, 8)També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.  

7. Observacions

  • El procediment inclou la realització d'un acte amb assistència dels sol·licitants i convidats davant l'alcalde o regidor delegat
  • Aquest procediment és independent de la sol·licitud de nínxol.
Tornar