Sol·licitud i renovació de llicència de tinença d'animals potencialment perillosos

1. Objecte del procediment

Sol·licitud o renovació de llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos.  

2. Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud (formulari electrònic online).
 • Acreditació que el titular del ca ha formalitzat una assegurança de responsabilitat derivada de danys causats per l'animal, amb una cobertura no inferior a 120.000 euros. Per a això ha d'aportar:  Pòlissa d'assegurança i rebut actualitzat que acredite el pagament.
 • Obtindre un certificat d'aptitud física i psicològica, expedit per un centre de reconeixement degudament autoritzat per a l'obtenció del permís de conduir.
 • Document acreditatiu de la inscripció de l'animal en el Registre Informàtic Valencià d'Identificació Animal (*RIVIA).
 • Cartilla Sanitària actualitzada.

En el cas que el sol·licitant no tinga DNI:

 • NIE, Passaport o Targeta d'estranger. En cas de tractar-se de persona jurídica, CIF, escriptures de constitució i poder de representació, si és el cas.
 • Certificat d'antecedents penals que assenyale expressament que el titular no ha sigut condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat sexual i la salut pública, d'associació amb banda armada o narcotràfic.

Només en el cas de tindre DNI i exercitar el dret d'oposició motivat a l'accés per l'Ajuntament de Mislata a les dades personals:

 • Certificat d'antecedents penals que assenyale expressament que el titular no ha sigut condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat sexual i la salut pública, d'associació amb banda armada o narcotràfic.
 • DNI

3. Normativa

 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
 • Reial decret 287/2002, de 22 de març, de desenvolupament de la Llei anterior
 • Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la tinença d'animals potencialment perillosos

4. Resolució

Òrgan que resol: Alcaldia

5. Silenci administratiu

Negatiu.

6. Forma i termini de presentació

 • TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, A través del present enllaç.
 • PRESENCIALMENT: Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran mitjançant CITA PRÈVIA. Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, (Pl. Constitució, 8). També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.
Tornar