Convocatòria per a formar borsa de treball de Auxiliar Administratiu/iva

1. Objecte del procediment

 1. És objecte de la present convocatòria la constitució d'una borsa de treball per a ocupar llocs d'auxiliars administratius/as d'administració general com a funcionaris interins/as de l'Ajuntament de Mislata. Aquestes places estan enquadrades en l'escala d'administració general, subescala auxiliar, assimilada al subgrup C2, Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. Les presents Bases s'ajusten al que s'estableix en l'article 37 de Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció, pública valenciana, així com pel que s'estableix en el Reglament Regulador de les Borses d'Ocupació Temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Ajuntament de Mislata. (BOP València 24/03/2021).
 2. La finalitat d'utilització de la bossa constituïda serà la de procedir a la contractació de funcionaris/as interins/as en els llocs de treball vinculats a les classificacions al·ludides quan, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, concórrega algun dels següents suposats:
  • L'existència de places vacants quan no siga possible la seua cobertura per funcionaris de carrera.
  • La substitució transitòria dels titulars.
  • L'execució de programes de caràcter temporal, que no podran tindre una duració superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de Funció Pública es dicten en desenvolupament d'aquest Estatut.
  • L'excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos, dins d'un període de dotze mesos.
 3. La selecció dels aspirants per a formar part de borsa de treball es realitzarà mitjançant el sistema de concurs de mèrits, en fase única, a tenor dels disposat en l'art. 34.5 del Decret 3/2017 del Consell.

2. Requisits de les persones aspirants

Per a ser admés/as a la realització de les proves selectives, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits, que hauran de complir-se en l'últim dia de termini de la presentació de sol·licituds i mantindre'ls en el seu cas en el moment de la presa de possessió o de celebració del contracte.

 • Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol Estat membre de la Comunitat Europea, o complir amb el que s'estableix en l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic referent a l'accés a determinats sectors de la funció pública.
 • Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
 • Tindre complits els 16 anys i no excedir de l'edat legal de jubilació.
 • Estar en possessió almenys de la titulació acadèmica de Graduat en Equació Secundària Obligatòria (E.S.O.) o equivalent, o en condicions d'obtindre-ho en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En el seu cas, l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l'Administració competent. En el mateix sentit, hauran d'acreditar-se les corresponents homologacions de l'Administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides a l'estranger.
 • Coneixement de la llengua castellana. Els qui no tinguen la nacionalitat espanyola, a l'efecte de ser admesos a la convocatòria, haurien d'acreditar posseir els coneixements de la llengua castellana corresponent al diploma d'espanyol nivell intermedi (B2) o superior, o estar en condicions d'obtindre-ho en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, o estar en possessió de certificat acreditatiu d'haver cursat la primària i secundària o el batxillerat en l'Estat espanyol.
 • No haver sigut separat/a, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediments disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobara inhabilitat per sentència signa per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència signa o a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional ala que es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres Estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent en els mateixos termes en el seu Estat d'accés a l'ocupació pública.

3. Documentació a aportar

 • Sol·licitud
 • Justificant de pagament de taxa. Conforme al que es disposa en l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis de drets d'examen, estaran exempts de pagament de la taxa els qui acrediten l'existència d'una situació econòmica desfavorable, mitjançant la presentació de l'oportú certificat de l'Oficina d'Ocupació, en què conste que l'aturat no percep cap prestació econòmica.
 • Fulla d'autobaremació.
 • Titulació acadèmica requerida per al lloc. Els títols acadèmics universitaris anteriors a 1991 cal aportar-los, els posteriors no.
 • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

4. Formes de pagament

El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en línia, en el següent enllaç. [Accés a Oficina Virtual Tributària]. En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.
En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
 • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.

Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes. 

5. Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
 • Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, en aquells preceptes que es troben en vigor.
 • Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de l'administració local.
 • Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
 • Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
 • Bases Generals que han de  regir la convocatòria de proves selectives per al nomenament o contractació de personal funcionari interí o laboral temporal mitjançant la constitució de borses d'ocupació temporal. (BOP de València 13/06/2017).
 • Supletòriament pel Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció dels Funcionaris Civils de l'Administració de l'Estat.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Així com per la resta de les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

6. Resolució

L'Alcaldia-Presidència procedirà a dictar Resolució aprovant la relació d'aspirants que conformen la borsa de treball d'Auxiliar Administratiu/a.

7. Forma de presentació

Les persones aspirants hauran de presentar les instàncies degudament emplenades en el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament o per qualsevol dels registres enumerats en l'article 16.4, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Es podrà presentar en el tràmit corresponent de la seu electrònica municipal i s'haurà de disposar de certifiqueu digital. En cas contrari, haurà d'acudir-se a la representació a través de persona que sí que dispose d'ella, acreditant aquesta representació emplenat el corresponent model.

El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  21-05-2021
  Fins a  31-05-2021
Tornar