Procés selectiu per a cobrir tres places d'Auxiliar administratiu/iva

1. Objecte del procediment

És objecte de les presents Bases regular el procés selectiu per a la cobertura de 3 places d'Auxiliar Administratiu, vacants en la plantilla de l'Ajuntament de Mislata, per torn lliure mitjançant concurs oposició. Una plaça inclosa en l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2019, publicada en el Butlletí Oficial de la Província número 16, de 24 de gener de 2020 i dues incloses en l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament de Mislata corresponent a l'any 2020, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 21, de 2 de febrer de 2021.

2. Requisits de les persones aspirants

Per a ser admés/as a la realització de les proves selectives, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits, que hauran de complir-se en l'últim dia de termini de la presentació de sol·licituds i mantindre'ls en el seu cas en el moment de la presa de possessió o de celebració del contracte.

 • Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol Estat membre de la Comunitat Europea, o complir amb el que s'estableix en l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic referent a l'accés a determinats sectors de la funció pública.
 • Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
 • Tindre complits els 16 anys i no excedir de l'edat legal de jubilació.
 • Estar en possessió almenys de la titulació acadèmica de Graduat en Equació Secundària Obligatòria (E.S.O.) o equivalent, o en condicions d'obtindre-ho en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En el seu cas, l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l'Administració competent. En el mateix sentit, hauran d'acreditar-se les corresponents homologacions de l'Administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides a l'estranger.
 • Coneixement de la llengua castellana. Els qui no tinguen la nacionalitat espanyola, a l'efecte de ser admesos a la convocatòria, haurien d'acreditar posseir els coneixements de la llengua castellana corresponent al diploma d'espanyol nivell intermedi (B2) o superior, o estar en condicions d'obtindre-ho en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds, o estar en possessió de certificat acreditatiu d'haver cursat la primària i secundària o el batxillerat en l'Estat espanyol.
 • No haver sigut separat/a, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediments disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobara inhabilitat per sentència signa per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència signa o a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional ala que es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres Estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent en els mateixos termes en el seu Estat d'accés a l'ocupació pública.

3. Documentació a aportar

 • Sol·licitud
 • Justificant de pagament de taxa. Conforme al que es disposa en l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis de drets d'examen, estaran exempts de pagament de la taxa els qui acrediten l'existència d'una situació econòmica desfavorable, mitjançant la presentació de l'oportú certificat de l'Oficina d'Ocupació, en què conste que l'aturat no percep cap prestació econòmica.
 • Titulació acadèmica requerida per al lloc. Els títols acadèmics universitaris anteriors a 1991 cal aportar-los, els posteriors no.

4. Formes de pagament

El pagament es realitzarà mitjançant autoliquidació en línia, en el següent enllaç. [Accés a Oficina Virtual Tributària]

En aquest mateix enllaç es podrà realitzar el pagament mitjançant targeta bancària.

En cas de voler realitzar el pagament en efectiu:

 • Oficines de les entitats Bancàries següents: Caixa popular  Coop. Cdto. Val., BBVA, Banc de Santander, Eurocajarural, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, Banc Sabadell, CaixaBank i Bankia.
 • Màquina automàtica situada a la Casa de la Vila d'aquest municipi.

Les persones físiques podran sol·licitar autoliquidacions assistides generades per aquesta administració, per a això hauran de demanar cita en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), i personar-se en ella perquè es generen les mateixes.

5. Normativa

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
 • Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
 • Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local.
 • Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
 • Decret 3/2017, 13 de gener del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
 • Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels funcionaris Civils de l'Administració de l'Estat.
 • Així com per la resta de les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

6. Resolució

L'Alcaldia-Presidència procedirà a dictar Resolució aprovant procés selectiu per a la cobertura de 3 places d'auxiliar administratiu/a, vacants en la plantilla de personal de l'Ajuntament de Mislata.

7. Forma de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar del següent al de la publicació de l'extracte de la Convocatòria en el Boletín Oficial del Estado. Si l'últim dia fora dissabte, diumenge o festiu es prorrogarà al primer endemà hàbil.

Les sol·licituds i restant documentació per a prendre part en la present convocatòria es presentaran per mitjans electrònics en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.

 

  Termini pendent de publicació al butlletí oficial  
Tornar