Convocatòria per a formar borsa de treball de tècnic/a jurídic/a

1. Objecte del procediment

Constitueix l'objecte d'aquesta convocatòria formar una borsa de treball de TÈCNIC/A JURÍDIC/A (Administració Especial, TAE, grup A Subgrup A1) mitjançant el sistema de concurs oposició.

2. requisits de les persones aspirants

Per a ser admés/as a la realització de les proves selectives, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits, que hauran de complir-se en l'últim dia de termini de la presentació de sol·licituds i mantindre'ls en el seu cas en el moment de la presa de possessió o de celebració del contracte.

 • a) Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol Estat membre de la Comunitat Europea, o complir amb el que s'estableix en l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic referent a l'accés a determinats sectors de la funció pública.
 • b) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
 • c) Tindre complits els 16 anys i no excedir de l'edat legal de jubilació.
 • d) Grau o Llicenciatura en Dret, o estar en condicions d'obtindre-ho en la data en la qual acabe el termini de presentació d'instàncies. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger haurà de disposar de l'homologació pel Ministeri d'Educació Español.
 • e) No haver sigut separada/o mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separada o inhabilitada. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

Aquests requisits s'hauran de reunir la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

3. Documentació a aportar

 • Titulació acadèmica requerida per al lloc. Els títols acadèmics universitaris anteriors a 1991 cal aportar-los, els posteriors no.
 • Relació individualitzada dels mèrits a puntuar d'acord amb els apartats establits en la base octava. No es presentarà documentació justificativa dels mateixos juntament amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu, solament relació d'aquests, havent de presentar-se la seua justificació amb posterioritat, en cas de superar la fase d'oposició, segons el que es disposa en la citada base. El contingut d'aquesta relació serà vinculant, sense que puga valorar-se cap mèrit no indicat en aquesta. En cas de presentar-se la relació de mèrits una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds els mateixos no podran ser valorats.

4. Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
 • Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, en aquells preceptes que es troben en vigor.
 • Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de l'administració local.
 • Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
 • Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
 • Supletòriament pel Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció dels Funcionaris Civils de l'Administració de l'Estat.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Així com per la resta de les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

5. Resolució

L'Alcaldia-Presidència procedirà a dictar Resolució aprovant la relació d'aspirants que conformen la borsa de treball de Tècnic/a Jurídic/a.

6. Forma de presentació

Les persones aspirants hauran de presentar les instàncies degudament emplenades en el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament o per qualsevol dels registres enumerats en l'article 16.4, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,

Es podrà presentar en el tràmit corresponent de la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es i s'haurà de disposar de certifiqueu digital. En cas contrari, haurà d'acudir-se a la representació a través de persona que sí que dispose d'ella, acreditant aquesta representació emplenat el corresponent model.

El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  23-03-2021
  Fins a  01-04-2021
Documentació associada
Tornar