Convocatòria per a formar borsa de treball de TÈCNIC DE JOVENTUT

1. Objecte del procediment

Constitueix l'objecte d'aquesta convocatòria formar una borsa de treball de TÈCNIC/A de JOVENTUT (Administració Especial, TAE, Subescala Tècnic, grup A Subgrup A2) mitjançant el sistema de concurs oposició.

2. Requisits de les persones aspirants

 1. Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol Estat de la Comunitat Europea o estar inclòs en algun dels supòsits regulats en l'article 57 del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
 2. Tindre complits els setze anys d'edat i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.
 3. Estar en possessió o en condicions d'obtindre-ho en la data que va finalitzar el termini d'admissió d'instàncies, de titulació universitària d'Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri Tècnic/a generalista de nivell A, acceptant-se també qualsevol titulació universitària superior avalada per 3 anys d'experiència de treball en l'àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut.
 4. Coneixements de valencià de nivell A2 sempre que s'acredite estar en possessió del pertinent certificat o homologació expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 5. Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
 6. No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les quals ocupaven en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de tindre nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

3. Documentació a aportar

 • Caldrà aportar la titulació acadèmica universitària anterior a 1.991.
 • Si escau, acreditació de l'experiència laboral, en el sector públic o privat, en serveis i programes per a joves, per algun dels següents mitjans: contracte de treball, certificat de l'empresa acompanyat de certificat de vida laboral emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social o nomenament acompanyat de certificació emesa per la Secretaria o direcció corresponent en el qual figure clarament període de serveis prestats, àrea i categoria professional.
 • En el cas de persones que treballen com a autònomes haurà d'aportar-se els documents acreditatius d'alta i baixa en el RETA, així com el certificat de períodes i epígraf de l'activitat d'alta emés per l'organisme competent.
 • Si escau, acreditació de la formació en polítiques, serveis i programes per a joves.
 • Relació de mèrits que s'aporten per a la baremació. No serà necessari aportar els títols acadèmics universitaris registrats en el Misteri d'Educació, posteriors a 1.991, ni els que acrediten el grau de coneixements de Valencià expedits per la JQCV.
 • Memòria tècnica. Els/les aspirants aportaran en el termini de presentació d'instàncies un PROJECTE-MEMÒRIA en la qual s'exposarà un pla per a desenvolupar el lloc de treball objecte d'aquestes bases, i que es detallava en el punt 5 de la Resolució de 19 de febrer de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de subvenció S6030000, “suport a la Xarxa Jove”. El text de la memòria, inclosos els gràfics, no tindrà una extensió superior a 10 pàgines (5 fulles a dues cares), ni inferior a 4 (2 fulles a 2 cares), tipus de lletra “ARIAL 11”, espaiat

Les persones amb discapacitat admeses en igualtat de condicions que la resta de les persones aspirants, l'hauran de fer constar en la sol·licitud amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta de participants.

4. Normativa

Les bases s'atenen el que s'estableix en el ROL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual siga aprova el text refós del EBEP, Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, ROL 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, Llei 10/10, de 9 de juliol de la Generalitat d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, Decret 3/2017, de 13 de gener del Consell, pel qual s'aprova el reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, RD 896/91, de 7 de juny, pel qual estableixen les regles bàsiques i programa mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració Local, R 364/19, de 10 de març, i a més disposicions legals i reglamentàries aplicables.

5. Resolució

L'Alcaldia-Presidència procedirà a dictar Resolució aprovant la relació d'aspirants que conformen la borsa de treball de Tècnic/a de joventut.

6. Forma de presentació

Les persones aspirants hauran de presentar les instàncies degudament emplenades en el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament o per qualsevol dels registres enumerats en l'article 16.4, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,

Es podrà presentar en el tràmit corresponent de la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es i s'haurà de disposar de certifiqueu digital. En cas contrari, haurà d'acudir-se a la representació a través de persona que sí que dispose d'ella, acreditant aquesta representació emplenat el corresponent model.

El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  04-03-2021
  Fins a  01-04-2021
Tornar