XIV Premis del Certamen de relat curt. Mislata per la igualtat, 2021

​1.Objecte del procediment

Les presents Bases tenen per objecte regular, en règim de concurrència competitiva, el procés de concessió dels “XIV Premis del Certamen de relat curt. Mislata per la igualtat”, 2021, en les modalitats de valencià, castellà i autora local, a fi de crear les condicions perquè es produïsca una efectiva igualtat d'oportunitats, reivindicant un futur més just i la prevenció de la violència de gènere. 

2.Documentació que cal aportar:

 1. Presentació electrònica: s'emplenarà i signarà el formulari en línia i s'adjuntarà: exemplar del relat en format pdf i fotocòpia del DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document oficial on s'acredite la identitat de gènere.
 2. Presentació per qualsevol dels mitjans previstos en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si s'opta per la presentació en oficina de correu (correu administratiu) s'emplenarà degudament i se signarà la sol·licitud de participació (que es publicarà en el BOP de València i estarà accessible en la web de l'Ajuntament de Mislata), s'adjuntarà el relat en format pdf i la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent.


3.Taxes o preus públics 0

4.Quantia i forma de pagament

Es concediran tres premis de 500 euros cadascun, a la modalitat de l'obra presentada en valencià, castellà i a l'autora local. El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària. 

5.Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre. 
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS.
 • Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Mislata, aprovada per acord plenari de l'Ajuntament de Mislata, en sessió de 26 de maig de 2016.
 • Pla Estratègic de Subvencions 2019-2021, que va aprovar en data 15 de gener de 2019 per la Junta de Govern Local.
 • Bases reguladores de la convocatòria pública per a la concessió dels “XIV Premis del Certamen de relat curt. Mislata per la Igualtat, 2021”.
 • RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local.

6.Resolució

Aprovades per Resolució de l'Alcaldia núm. 1606, del 25 de maig de 2021.
El jurat té previst reunir-se a la Casa de la Dona el mes de setembre de 2021 i realitzarà la corresponent valoració, segons els criteris disposats en les bases de la convocatòria.. Una vegada realitzada la valoració s'elevarà a l'òrgan competent que resoldrà el procediment. La resolució serà inapel·lable. 
Vista la proposta motivada de resolució formulada per la comissió de valoració correspon a l'alcaldia dictar la resolució per a atorgar els premis. 
Qualsevol dels premis establits podrà quedar desert, en el cas de considerar que cap de les obres presentades a aqueixa categoria reuneix mèrits per a ser premiades.
La publicació de l'acta i el lliurament de premis dels “XIV Premis del Certamen de relat curt. Mislata per la Igualtat, 2021” es realitzarà, conforme a les normes sanitàries vigents en el moment, durant el mes d'octubre de 2021.

7.Silenci administratiu

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió dels premis”.

8.Forma i termini de presentació

En compliment del que es preveu en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, la sol·licitud de participació i el treball literari es podrà presentar:

 1. Preferentment per via telemàtica. En línia: Les sol·licituds es presentaran en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es/
 2. Per qualsevol dels mitjans previstos en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En cas d'optar, per la remissió per les oficines de correus (correu administratiu) haurà d'enviar-se a la següent adreça:

CASA DE LA DONA DE MISLATA
“XIV Premis del Certamen de relat curt. Mislata per la igualtat”
C/ Miguel Hernández, 5. 46920- MISLATA (VALÈNCIA)

El termini de presentació dels relats serà de 20 dies hàbils, que començaran a comptar l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
En cas que es demore la publicació el termini serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  30-06-2021
  Fins a  27-07-2021
Tornar