Justificació de subvencions concedides a associacions de dones

1. Objecte del procediment

Procediment per a la tramitació de la justificació de les subvencions concedides a les associacions de dones de Mislata presentaran la justificació.

2. Presentació de sol·licituds

 • Forma de presentació: en línia. Es presentarà amb el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal. És imprescindible l'ús de certificat digital de representant de l'entitat.
 • Termini de presentació de la justificació de la subvenció
 • La justificació de la subvenció concedida en l'exercici 2020 haurà de presentar-se fins al 31 de gener de 2021 (inclusivament), conforme al que es disposa en les bases de la convocatòria.

3. Documentació a aportar

A tenor  del que es disposa en la Base Onzena: “Justificació de la Subvenció” de la convocatòria, s'haurà d'aportar per a justificar la subvenció concedida:

 • Memòria tècnica de les activitats realitzades Annex III
 • Memòria econòmica Annex IV
 • Factures que justifiquen la subvenció concedida
 • Dossier de material publicitari (fullets, cartells…) de les activitats objecte de subvenció.

4. Resolució

Per a aprovar el compte justificatiu per part de l'Administració. L'entitat concedent haurà d'aprovar el compte justificatiu presentat per l'entitat en el termini màxim que marca l'article 21.2 de la Llei 39/2015. I en cas d'iniciar expedients de reintegrament s'ajustara a l'article 42.4 de la *LGS termini màxim per a justificar, segons el qual “el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament serà de 12 mesos des de la data de l'acord d'iniciació.  

5. Normativa

 • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre
 • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la *LGS
 • Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Mislata
 • BEP Ajuntament de Mislata
 • Bases específiques de la convocatòria
El tràmit no es troba en vigor

  Des de  01-01-2021
  Fins a  31-01-2021
Tornar