Concurs de cartells. 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere

1. Objecte del procediment

Tràmit per a participar, en règim de concurrència competitiva, en els premis del “Concurs de cartells. 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere”.

La finalitat d'aquesta convocatòria és fomentar els valors igualitaris, mobilitzant a la societat a desenvolupar conductes que tinguen com a objectiu eliminar la violència de gènere. Promoure l'aparició d'artistes i promocionar a les/els existents des de la sensibilització, informació, reflexió i denúncia contra qualsevol violència a les dones i suscitar l'aparició d'activitats crítiques i creatives.

L'obra de la persona guanyadora del premi serà la imatge de les “JORNADES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE” del present any.

2. Documentació a aportar

A fi d'acreditar els requisits anteriors, les persones participants presentaran, a través del tràmit: “Sol·licitud de participació en el Concurs de cartells, 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere” la següent documentació:

Cartell, a tot color, en grandària foli i en format pdf (es deixarà espai en la part inferior per a situar els logos que l'ajuntament considere).

A més s'haurà d'emplenar i signar el sol·licitat en la seu electrònica mitjançant el corresponent certificat digital.

3. Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds de participació en el “XI Concurs de Cartells. 25 de novembre. Dia Internacional contra la violència de gènere,, 2020” abastarà del 17 al 30 de setembre de 2020, prèvia publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

4. Normativa aplicable

 • Bases de la present publicació
 • Llei d'Hisendes Locals
 • Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre
 • RD 887/2006 de 21 de juliol
 • Bases d'Execució del Pressupost Municipal de 2020
 • Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament de Mislata.

5. Resolució

Per a la valoració dels treballs que concórreguen a la convocatòria i la seua resolució es nomenarà el corresponent jurat, compost per:

 • una persona experta en l'àmbit de la violència de gènere
 • una persona representativa en l'àmbit artístic
 • la cap de secció de Dona i Promoció del Valencià, o persona en qui delegue.

Aquesta comissió de valoració estarà presidida per la regidora de Polítiques d'Igualtat i Dona i actuarà com a secretària la tècnica de Dona i Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Mislata.

El Jurat nomenat per Resolució d'Alcaldia es reunirà a la Casa de la dona, per a realitzar la valoració segons els següents criteris:

 • Fomentar els valors igualitaris, mobilitzant, sensibilitzant i denunciant qualsevol violència que s'exercisquen enfront de les dones.
 • Afavorir el desenvolupament de conductes que tinguen per objecte l'eliminació de la violència de gènere.
 • Promoure l'aparició de noves/us artistes i promocionar a les/els ja existents.
 • Suscitar l'aparició d'activitats crítiques i creatives.

Els cartells guanyadors formaran part de l'exposició permanent, amb les obres guanyadores de totes les edicions anteriors, que està situada a la Casa de la dona de Mislata.

La resolució del veredicte del jurat de l'es farà publica en la web de l'Ajuntament de Mislata.

6. Forma de presentació

Presentació electrònica. La sol·licitud de participació estarà accessible en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata: https://mislata.sedipualba.es/, a través del tràmit: “Concurs de cartells. 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere”.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  17-09-2020
  Fins a  30-09-2020
Tornar