Sol·licitud de Subvencions a les associacions de dones de Mislata per a la realització de programes i/o activitats pel foment de la igualtat

1. L'objecte del procediment

Les presents bases tenen per objecte regular, en règim de concurrència competitiva, el procés de concessió de subvencions dirigides a les associacions de dones de Mislata per al desenvolupament de programes, serveis i activitats durant l'any 2020.

2. Presentació de sol·licituds i documentació a aportar

Forma de presentació: en línia.

En línia: Es podrà presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital.

Cada associació que concórrega a aquesta convocatòria obligatòriament haurà de presentar la sol·licitud telemàticament en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata. Es publicarà el tràmit online per a la presentació.: “Sol·licitud de Subvencions a les associacions de dones de Mislata per a la realització de programes i/o activitats pel foment de la igualtat”.

Documentació a aportar:

 • ANNEX I. FORMULARI DEL PROJECTE
 • MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE L'EXERCICI 2019, només si no s'ha aportat en la justificació.
 • MEMÒRIA COMPTABLE DE L'EXERCICI 2019, només si no s'ha aportat en la justificació.
 • ANNEX II. CERTIFICAT
 • CERTIFICAT DE L'ACORD PEL QUAL ES DESIGNA L'ACTUAL JUNTA DIRECTIVA

3. Termini de presentació de les sol·licituds de subvenció

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes econòmiques a les associacions esmentades s'estableix de l'1 al 14 de setembre de 2020, prèvia publicació de l'extracte de la convocatòria a través de la Base Nacional de Subvencions BDNS.

5. Forma de pagament

Per transferència bancaria.  

6. Normativa aplicable

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei  General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre. 
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS.
 • Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Mislata, aprovada per acord plenari de l'Ajuntament de Mislata, en sessió de 26 de maig de 2016.
 • Pla Estratègic de Subvencions 2019-2021, que va aprovar en data 15 de gener de 2019 per la Junta de Govern Local.
 • Bases reguladores de la convocatòria pública per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de dones de Mislata.
 • RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local.

8. Publicitat

Les associacions subvencionades es comprometen a fer constar en tota la informació, documentació i publicitat pròpia de l'activitat o del projecte, que  els mateixos estan subvencionats per l'Ajuntament  de Misalta, amb la inclusió de l'escut de l'Ajuntament i de la Casa de la dona, en un espai destacat i visible.

9. Acceptació de les bases

La signatura de la sol·licitud per a participar en aquesta convocatòria implica, amb caràcter general, l'acceptació integra de les presents bases, així com de les decisions que conformement a les mateixes puguen prendre la Comissió Avaluadora i la resta dels òrgans competents. També implica la certesa i veracitat de totes les dades consignades en la sol·licitud i en la documentació que li acompanye.

10. Silenci administratiu
Article 25.5 de la LGS "El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  01-09-2020
  Fins a  14-09-2020
Tornar