Sol·licitud de Subvencions a les associacions de dones de Mislata per a la realització de programes i/o activitats pel foment de la igualtat

02 de juliol 2020

1. L'objecte del procediment

Les presents bases tenen per objecte regular, en règim de concurrència competitiva, el procés de concessió de subvencions dirigides a les associacions de dones de Mislata per al desenvolupament de programes, serveis i activitats durant l'any 2020.

2. Presentació de sol·licituds i documentació a aportar

Forma de presentació: en línia.

En línia: Es podrà presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital.

Cada associació que concórrega a aquesta convocatòria obligatòriament haurà de presentar la sol·licitud telemàticament en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata. Es publicarà el tràmit online per a la presentació.: “Sol·licitud de Subvencions a les associacions de dones de Mislata per a la realització de programes i/o activitats pel foment de la igualtat”.

Documentació a aportar:

 • ANNEX I. FORMULARI DEL PROJECTE
 • MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE L'EXERCICI 2019, només si no s'ha aportat en la justificació.
 • MEMÒRIA COMPTABLE DE L'EXERCICI 2019, només si no s'ha aportat en la justificació.
 • ANNEX II. CERTIFICAT
 • CERTIFICAT DE L'ACORD PEL QUAL ES DESIGNA L'ACTUAL JUNTA DIRECTIVA

3. Termini de presentació de les sol·licituds de subvenció

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes econòmiques a les associacions esmentades s'estableix de l'1 al 14 de setembre de 2020, prèvia publicació de l'extracte de la convocatòria a través de la Base Nacional de Subvencions BDNS.

5. Forma de pagament

Per transferència bancaria.  

6. Normativa aplicable

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei  General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre. 
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS.
 • Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Mislata, aprovada per acord plenari de l'Ajuntament de Mislata, en sessió de 26 de maig de 2016.
 • Pla Estratègic de Subvencions 2019-2021, que va aprovar en data 15 de gener de 2019 per la Junta de Govern Local.
 • Bases reguladores de la convocatòria pública per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de dones de Mislata.
 • RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local.

8. Publicitat

Les associacions subvencionades es comprometen a fer constar en tota la informació, documentació i publicitat pròpia de l'activitat o del projecte, que  els mateixos estan subvencionats per l'Ajuntament  de Misalta, amb la inclusió de l'escut de l'Ajuntament i de la Casa de la dona, en un espai destacat i visible.

9. Acceptació de les bases

La signatura de la sol·licitud per a participar en aquesta convocatòria implica, amb caràcter general, l'acceptació integra de les presents bases, així com de les decisions que conformement a les mateixes puguen prendre la Comissió Avaluadora i la resta dels òrgans competents. També implica la certesa i veracitat de totes les dades consignades en la sol·licitud i en la documentació que li acompanye.

10. Silenci administratiu
Article 25.5 de la LGS "El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  01-09-2020
  Fins a  14-09-2020
Tornar