Sol·licitud de participació al premi "Falles per la igualtat"

1. L'objecte del procediment:

II Premi Falles per la Igualtat, 2020 Ajuntament de Mislata.

2. Documentació que cal aportar:

L'esbós amb l'explicació del monument i de l'escena que concorre al premi, juntament amb la sol·licitud a la seu electrònica municipal.

3. Normativa:

  • Llei General de subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre.
  • RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la LGS
  • Pla estratègic de subvencions Ajuntament de Mislata.
  • BEP Ajuntament de Mislata.
  • Bases específiques de la convocatòria.

4. Resolució:

Termini per a resoldre: el termini de presentació de la sol·licitud i del treball serà des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 11 de març de 2020, a les 14 hores.

5. Silenci administratiu:

Article 25.5 de la LGS “El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les pesones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció”.

6. Forma de presentació: en línia.

Es podrà presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal (mislata.sedipualba.es) mitjançant l'ús de certificat digital, o bé excepcionalment de manera presencial presentant la documentació la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i signant a l'Ajuntament amb posterioritat en un termini inferior a 5 dies hàbils.
(Horari ordinari: 8 a 14 hores, dies hàbils de dilluns a divendres. Els dies hàbils 18 de març i 24 i 31 de desembre, 9 a 13 hores (excepte dissabtes, diumenges o festius).
Horari d'estiu: des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, els dos inclosos, l'horari serà de 8 a 13.30 hores, dies hàbils de dilluns a divendres).

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  27-01-2020
  Fins a  11-03-2020
Tornar