Procediment autorització d'ús d'horts urbans (convocatòria)

1.Objecte del procediment.

 •  Sol·licitud d'autorització d'ús d'horts urbans (només a través de convocatòria publicada a aquest efecte).
 • L'ús d'horts s'autoritza per un termini de dos anys.
 • L'autorització de l'ús de l'hort per al seu cultiu no suposa en cap cas la transmissió de la propietat del terreny, que continuarà sent de titularitat municipal.
 • L'autorització d'ús és personal i intransferible i només produirà efectes mentisques concórreguen les condicions assenyalades en l'autorització de l'ús de l'hort.

2.Qui pot sol·licitar-ho? Requisits.

 • Ser, actualment, veí/a de Mislata, estant inscrit en el padró municipal almenys amb una antiguitat de cinc anys.
 • Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries municipals.
 • Comprometre's a fer els treballs agrícoles personalment.
 • No podran optar a l'ús d'un hort les persones que es troben en alguna de les següents circumstàncies:
  • Pertànyer a una unitat familiar en la qual hi haja un altre usuari d'aquests horts.
  • Haver sigut privat de l'ús d'un hort per incompliment d'aquestes normes.

3.Documentació a aportar.

 • Resguard d'haver constituït un depòsit de 100,00 euros, en concepte de garantia.
  • D'ofici es comprovarà el padró municipal i estar al corrent en el pagament dels tributs locals.
 •  Taxes o preu públic.
  • Depòsit de fiança de 100 €, per a poder participar en la convocatòria.

4.Termini de presentació de sol·licituds.
Es determinarà en l'anunci de la convocatòria.

5.Formes de pagament.
Enllaç de l'oficina virtual tributària.

6.Normativa.

 • Ordenança reguladora de l'ús d'horts urbans de l'Ajuntament de Mislata (BOP de València,   nº225, 11 novembre de 2016).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

7.Resolució.
Alcaldia.

8.Silenci administratiu:

Negatiu. Article 24 Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques .

9.Termini màxim de resolució: 3 mesos. Article 21 Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

10.Forma de presentació.

 • TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds Es podrà presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, A través del present enllaç.
 • PRESENCIALMENT: Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran mitjançant CITA PRÈVIA. Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, (Pl. Constitució, 8). També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
El tràmit no es troba en vigor

  Des de  13-09-2021
  Fins a  08-10-2021
Tornar