Sol·lilcitud de baixa al padró d'habitants

1. L'objecte del procediment

 • Baixa en el Padró Municipal d'habitants de Mislata.
 • El padró és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Les seues dades constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Les certificacions que d'aquestes dades s'expedisquen tindran caràcter de document públic i fefaent per a tots els efectes administratius.
 • Tota persona que viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del Municipi on resideix habitualment.
 • Els qui visquen en més d'un municipi s'inscriuran en el que residisquen durant més temps a l'any.

2. Requisits  

No residir a Mislata la major part de l'any.

3. Documentació que cal aportar

3.A Supòsits que es tramiten d'ofici per part de l'Ajuntament i que no requereixen tràmit per part de la ciutadania ni aportació de documentació:

 • 3.A.1 Baixes de residència per trasllat a altres municipis: Es tramiten d'ofici pel propi Ajuntament a partir de la comunicació de l'Institut Nacional d'Estadística sense necessitat de cap tràmit per part de l'interessat.
 • 3.A.2 Baixes de residència de persones de nacionalitat espanyola per trasllat a l'estranger:  La tramitació es realitza d'ofici pel propi Ajuntament a partir de la comunicació de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) una vegada la persona interessada s'haja inscrit en el respectiu Registre de Matrícula de l'Oficina o Secció Consular de destinació.
 • 3.A.3 Baixes per defunció: Es tramiten d'ofici pel propi Ajuntament a partir de la comunicació de l'Institut Nacional d'Estadística sense necessitat de cap tràmit per part de persona interessada, si bé es podrà donar de baixa en el Padró als morts a instàncies de part prèvia presentació de l'original Llibre de Família (si consta la defunció) o del Certificat de Defunció.
 • 3.A.4. Baixes d'ofici en el Padró Municipal per inscripció indeguda: Es tramiten d'ofici pel propi Ajuntament per a persones que, figurant empadronades en un domicili, no resideixen en ell la major part de l'any, incomplint els requisits establits en l'article 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, una vegada comprovada tal circumstància per l'Ajuntament en el corresponent expedient en el qual es donarà audiència a l'interessat. Suposarà la baixa de residència amb caràcter general.

3.B Suposats en què serà necessari tràmit per part de la ciutadania:

 • 3.B.1 Baixes de residència de persones de nacionalitat diferent a l'espanyola per trasllat de residència fora d'Espanya:
  • Declaració responsable PMH.152.00 signada (es realitza en el propi tràmit online)
  • En cas de representació, document d'autorització degudament signat.
  • Documents identificatius de persona interessada i en el seu cas de representant.
 • 3.B.2 Baixes d'ofici en el Padró Municipal per inscripció indeguda per comunicació de persones propietàries d'habitatge o titulars de contracte d'arrendament: Les persones amb títol que acredite la propietat/usdefruit de l'habitatge o que siguen titulars de contracte d'arrendament per a ús de l'habitatge per a residència habitual en vigor ( o amb acord signat amb la part arrendadora que efectivament s'ha prorrogat el contracte o, en cas de no disposar d'aquest acord signat, amb rebuts actuals de subministrament d'aigua, electricitat o gas i sempre que l'habitatge siga residència habitual del titular del contracte) podran presentar documentació a aquest efecte que l'Ajuntament inicie expedient per a tramitar d'ofici la baixa en el Padró d'Habitants per inscripció indeguda de les persones que, figurant empadronades en un domicili, no resideixen en ell la major part de l'any incomplint els requisits establits en l'article 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, una vegada comprovada tal circumstància per l'Ajuntament en el corresponent expedient en el qual es donarà audiència a l'interessat. Suposarà la baixa de residència amb caràcter general.
  • Declaració responsable PMH.152.01 signada (es realitza en el propi tràmit online)
  • Original del Document d'identitat de la persona sol·licitant.
  • Documentació acreditativa de l'habitatge: Títol que acredite la propietat/usdefruit de l'habitatge o Contracte d'arrendament per a ús de l'habitatge per a residència habitual en vigor (o amb acord signat amb la part arrendadora que efectivament s'ha prorrogat el contracte o, en cas de no disposar d'aquest acord signat, rebuts actuals de subministrament d'aigua, electricitat o gas i sempre que l'habitatge siga residència habitual del titular del contracte).

4. Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de Règim Local, modificada per Llei 4/1996.
 • Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat per Reial decret 2612/1996
 • Resolució de 29 d'abril de 2020 de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.

5. Resolució

La resolució la dicta l'Alcalde-President en un termini màxim de 3 mesos tres mesos (art. 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

6. Silenci administratiu

Caducitat del procediment  

7. Forma de presentació

 • TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA: En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/, a través del tràmit sol·licitud de participació.
 • PRESENCIALMENT: Les sol·licituds acompanyades de la documentació preceptiva es presentaran mitjançant CITA PRÈVIA. Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata, de dilluns a divendres (Pl. Constitució, 8)També, podran presentar-se en qualsevol registre o oficines determinades en l'article 16 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquests casos hauran de comunicar-se.

8. Observacions

 • És obligació de tots els veïns comunicar a l'Ajuntament les variacions en les seues circumstàncies personals, en la mesura en què impliquen una modificació de les dades que han de figurar en el padró municipal d'habitants amb caràcter obligatori (art. 68 RD 1690/1986, del Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals).
 • Les omissions o falsedats produïdes en els fulls d'inscripció *padronal, així com l'incompliment de les altres obligacions dimanants dels preceptes relatius a l'empadronament seran sancionades amb multa, conforme al que es disposa en la legislació de règim local i normativa padronal.
 • L'Ajuntament està facultat per a demanar documents addicionals acreditatius de l'ús del domicili i realitzar d'ofici els actes d'instrucció necessaris per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades consignades en la seua sol·licitud durant el termini de tres mesos des de la data en què ha sigut formulada. Aquest termini és el màxim per a resoldre l'empadronament, (art. 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
 • La inscripció en el Padró implicarà la baixa automàtica de qualsevol inscripció padronal en un altre municipi o Registre de Matrícula Consular, en el cas que existisca, anterior a la data de la sol·licitud.
 • El veí té dret a conéixer la informació que consta en el Padró sobre la seua persona i a exigir la seua rectificació quan siga errònia o incorrecta.
Tornar