Sol·licitud de modificació de dades personals al padró d'habitants

1. Objecte del procediment

Modificació de dades personals en el Padró d'Habitants per actualització o correcció d'aquests. El padró és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Les seues dades constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest.

2. Requisits

Figurar inscrit en el Padró municipal d'Habitants

3. Documentació que cal aportar

  • Sol·licitud de modificació de dades personals. S'emetrà automàticament en el moment de modificació de les dades personals en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i haurà de ser signada per la persona les dades de la qual figuren en la mateixa o en el seu cas per persona autoritzada. (PMH.150) Si la modificació de dades afecta a menors d'edat, la sol·licitud haurà de ser presentada per pare/mare/tutor/al fet que ho represente.
  • Original del Document d'Identitat de la persona interessada i d'els/les menors a partir de 14 anys d'edat. Per a menors de 14 anys haurà d'aportar-se a més original del Llibre de família o del Certificat de naixement.
  • Imprés de Representació: Si es realitza el tràmit en nom d'una altra persona:  La representació haurà de ser expressa i específica per al tràmit, fent-se constar per escrit. Haurà d'aportar original i còpia del document d'identitat i còpia del/de la representat/a. (PMH.150)

4. Normativa

  • Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de Règim Local, modificada per Llei 4/1996.
  • Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat per Reial decret 2612/1996
  • Resolució de 29 d'abril de 2020 de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.

5. Resolució

La resolució la dicta l'Alcalde-President en un termini màxim de 3 mesos tres mesos (art. 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

6. Silenci administratiu

Positiu

7. Forma de presentació

Presencial: La persona interessada podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.Horari ordinari: 8 a 14 hores, dies hàbils de dilluns a divendres. Els dies hàbils 18 de març i 24 i 31 de desembre, 9 a 13 hores (excepte dissabtes, diumenges o festius).Horari d'estiu: des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, els dos inclosos, l'horari serà de 8 a 13.30 hores, dies hàbils de dilluns a divendres.Online: Es podrà presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica municipal https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital, o bé presentant la documentació i signant a l'ajuntament amb posterioritat en un termini inferior a 10 dies naturals.  

8. Observacions

 

  • És obligació de tots els veïns comunicar a l'Ajuntament les variacions en les seues circumstàncies personals, en la mesura en què impliquen una modificació de les dades que han de figurar en el padró municipal d'habitants amb caràcter obligatori (art. 68 RD 1690/1986, del Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals).
  • Les omissions o falsedats produïdes en els fulls d'inscripció padronal, així com l'incompliment de les altres obligacions dimanants dels preceptes relatius a l'empadronament seran sancionades amb multa, conforme al que es disposa en la legislació de règim local i normativa padronal. L'Ajuntament està facultat per a demanar documents addicionals acreditatius de l'ús del domicili i realitzar d'ofici els actes d'instrucció necessaris per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades consignades en la seua sol·licitud durant el termini de tres mesos des de la data en què ha sigut formulada. Aquest termini és el màxim per a resoldre l'empadronament, (art. 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
  • La inscripció en el Padró implicarà la baixa automàtica de qualsevol inscripció padronal en un altre municipi o Registre de Matrícula Consular, en el cas que existisca, anterior a la data de la sol·licitud.
  • El veí té dret a conéixer la informació que consta en el Padró sobre la seua persona i a exigir la seua rectificació quan siga errònia o incorrecta.

 

Tornar