Certificat d'empadronament

1. Objecte del procediment

Acreditar fefaentment el domicili i altres fets relatius a l'empadronament a Mislata. El padró és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Les seues dades constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Les certificacions que d'aquestes dades s'expedisquen tindran caràcter de document públic i fefaent per a tots els efectes administratius.

2. Requisits

Figurar o haver figurat inscrit en el Padró d'Habitants.

3. Procediment de sol·licitud

 • Els certificats ordinaris individuals, col·lectius i històrics se sol·liciten presencialment en l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC). 
 • Mitjançant el tràmit En línia:
  • Els certificats ordinaris individuals i col·lectius s'emeten automàticament.
  • Els certificats d'empadronament històrics se sol·liciten mitjançant instància general adjuntant el justificant del pagament de la Taxa corresponent. I es rebrà el certificat una vegada revisat el tràmit.
 • Els certificats de circumstàncies especials (o relatius a circumstàncies anteriors a 1996) hauran de sol·licitar-se per escrit en el Registre d'entrada de l'Ajuntament. O a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament si disposa de Signatura digital o DNI electrònic, utilitzant la instància general, ADJUNTANT EL JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE LA TAXA CORRESPONENT. I es rebrà el certificat una vegada revisat el tràmit.
   

4. Documentació

 • Document d'identitat original de la persona interessada, en el cas d'acudir presencialment a la OAC. En cas de sol·licitar-ho telemàticament bastarà amb la identificació del certificat digital. Si es valguda en la seu electrònica mitjançant correu electrònic, serà necessària l'aportació del document identificatiu i la seua posterior acreditació a l'hora de la signatura.
 • Si es realitza el tràmit en nom d'una altra persona:  La representació haurà de ser expressa i específica per al tràmit, fent-se constar per escrit. Haurà d'aportar original del document d'identitat i còpia del/de la representat/a. (PMH.128)
 • Per a les persones menors d'edat: Hauran de sol·licitar-ho els seus representants legals aportant Llibre de Família o certificat de naixement que acredite identitat dels progenitors o document acreditatiu de la tutela si escau, acompanyat de:
 1. Si es disposa de l'autorització de tots dos progenitors o tutor/a (si hi haguera més d'un): L'autorització signada per tots dos amb còpia dels documents d'identitat de cada progenitor/a o tutor/a en el seu cas (PMH.129)
 2. Si només es disposa de l'autorització d'un progenitor:
  1. Quan excepcionalment no ha sigut possible l'autorització de l'altre progenitor i no es disposa de Resolució judicial: Declaració responsable de totes dues circumstàncies  (DEC RESP MEN4).
  2. Amb resolució judicial que li atribuïsca la guàrdia i custòdia al progenitor sol·licitant: Declaració responsable que aquesta segueix en vigor (PMH.130).
 • Per als certificats de circumstàncies especials (o relatius a circumstàncies anteriors a 1996), hauran de sol·licitar-se per escrit presentat en el Registre d'entrada o a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament acompanyant document d'identitat i altra documentació que es requerisca segons les circumstàncies sol·licitades. (INSTANCIA GENERAL)

5. Taxes o preus públics

 • Certificats ordinaris i col·lectius: exempt de taxa.
 • Certificats històrics Ajuntament de circumstàncies posteriors a 1996: 1,60€
 • Certificats històrics de circumstàncies anteriors a 1996: 12,80€

 

6. Normativa

 • Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 • R.D. 1690/86, Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020 de la Subsecretaría, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.
Tornar