Alta en el padró municipal i canvis de domicili dins de la mateixa població

InicioGestión

1. L'objecte del procediment:   

Alta en el Padró Municipal d'Habitants: Per canvi de residència procedent de fora de Mislata, per Naixement o per Omissió en aquest, així com la Modificació en el Padró d'Habitants per canvi de domicili dins de la mateixa població.

El padró és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Les seues dades constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Les certificacions que d'aquestes dades s'expedisquen tindran caràcter de document públic i fefaent per a tots els efectes administratius.

Tota persona que viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del Municipi on resideix habitualment.

Els qui visquen en més d'un municipi s'inscriuran en el que residisquen durant més temps a l'any.

La sol·licitud d'alta podrà referir-se exclusivament al sol·licitant o també a altres persones que de manera expressa li hagen autoritzat per a la realització d'aquest tràmit.

2. Requisits:   
Residir a Mislata, al domicili indicat, la major part de l'any.

3. Documentació que cal aportar:

A) La sol·licitud es generarà automàticament en el moment de la inscripció en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o en la seu electrònica i haurà de ser signada per la persona les dades de la qual figuren en la mateixa o en el seu cas per persona autoritzada. Per a això últim serà necessari aportar signat el model d'autorització (PMH.109)

B) Documents d'Identitat de les persones interessades i, en el seu cas, de les persones menors a partir de 14 anys.

 • B.1 Persones interessades majors d'edat:
  • Persones de nacionalitat espanyola: DNI, Passaport o permís de conducció.
  • Persones nacionals d'estats membres de la Unió Europea i d'altres Estats parteix en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia, Liechtestein i Suïssa): Document acreditatiu d'identitat o passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència juntament amb el Número d'Identificació d'Estranger (NIE) que consta en el Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió, si disposa d'aquest.
  • Persones nacionals d'Estats diferents dels anteriors: Document en vigor expedit per les autoritats espanyoles o, en defecte d'això, per no ser titulars d'aquest, passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència.
 • B.2 Persones menors de 18 anys:
  • Llibre de Família o Certificació de naixement.
  • A partir de 14 anys d'edat s'aportarà a més document d'identitat (DNI, Targeta de Residència i/o Passaport en vigor depenent de la nacionalitat, conforme apartat B.1

Representació de les persones menors d'edat i incapacitades: Els seus representants legals

 • Menor que s'empadrona amb tots dos progenitors: Llibre de Família o Certificat de Naixement i la sol·licitud d'empadronament signada per tots dos. (PMH.100)
 • Menor que s'empadrona amb un sol progenitor quan no hi ha resolució judicial que es pronuncie sobre la guarda o custòdia: Llibre de família o Certificat de Naixement, acompanyat d'algun d'aquests documents:
  • Autorització per escrit de l'altre progenitor. (PMH.100)
  • Excepcionalment, quan no es dispose de la signatura de tots dos progenitors, haurà d'aportar-se una declaració responsable fent constar que tots dos ostenten la guarda i custòdia, que no existeix resolució judicial que es pronuncie sobre aquest tema i que la persona menor d'edat conviu amb el/la progenitor/al fet que sol·licita la inscripció. (PMH.072)
 • Menor que s'empadrona amb un sol progenitor quan hi ha resolució judicial que es pronuncie sobre la guarda o custòdia: Llibre de família o Certificat de Naixement, acompanyat d'algun d'aquests documents:
  • Guàrdia i custòdia atribuïda en exclusiva a un progenitor: Haurà d'aportar-se la Resolució judicial juntament amb una declaració responsable que aquesta resolució està en vigor. (PMH.072)
  • Guàrdia i custòdia compartida per tots dos progenitors quan la Resolució judicial no es pronuncia sobre el lloc d'empadronament: Autorització per escrit de tots dos progenitors. (PMH.100)
 • Menor que s'empadrona en domicili diferent al dels progenitors que ostenten el seu guàrdia i custòdia:  Autorització de tots dos progenitors o progenitor/a custodi/a o en casos de tutela o acolliment, la resolució judicial o administrativa on s'establisca. (PMH.100)  o (PMH.072) o (PMH.110) segons el cas.

C) Altes per omissió: Excepcionalment, aquelles persones que vivint habitualment en el municipi no figuren inscrites en el mateix (per motius diversos: han sigut donats de baixa en procediments de baixa per caducitat, baixes d'ofici, etc.) hauran d'emplenar a més una Declaració Responsable (PMH.112)

D) Documentació acreditativa de l'ocupació de l'habitatge

 • Si s'empadrona el/la propietari/a: Títol que acredite la propietat: Escriptura, contracte compravenda, Nota del Registre etc.
 • Si s'empadrona el/la inquilí/a: Contracte arrendament original de l'habitatge per a ús de residència habitual en vigor o amb acord signat amb l'arrendador que efectivament s'ha prorrogat el contracte. En cas de no disposar d'aquest acord signat hauran d'aportar-se rebuts actuals de subministrament d'aigua, electricitat, o gas.
 • Si no és propietari ni arrendatari de l'habitatge:
  • Autorització de la propietat per escrit, juntament amb el títol justificatiu i documentació acreditativa de la seua identitat (copia DNI / NIE / Passaport). (PMH.111)
  • Sentència judicial d'ús de l'habitatge.
 • Si en l'habitatge figura alguna persona empadronada, haurà d'aportar-se a més autorització d'una persona major d'edat inscrita en aquesta, juntament amb la documentació acreditativa de la seua identitat (copia DNI / NIE / targeta de residència / passaport). La persona que autoritza haurà de disposar d'algun títol acreditatiu de la possessió efectiva de l'habitatge (propietat, lloguer en vigor…) al seu nom. (PMH.111)
 • Si l'habitatge és col·lectiu, i consegüentment consta en el Padró municipal, haurà d'aportar-se autorització segellada i signada per el/la representant legal.

E) Imprés d'autorització.

En el tràmit presencial pot actuar-se a través de persona autoritzada. L'autorització haurà de ser expressa i específica per al tràmit, fent-se constar per escrit.  Haurà d'aportar original del DNI / NIE / Passaport del representant i del/de la representat/a. (PMH.109)

4. Taxes o preus públics: No existeix per a aquest procediment.

5. Formes de pagament: No correspon

6. Normativa:

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de Règim Local, modificada per Llei 4/1996.
 • Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat per Reial decret 2612/1996
 • Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril en relació amb el Padró municipal dels ciutadans estrangers.
 • Resolució de 29 d'abril de 2020 de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.

7. Resolució: 

La resolució la dicta l'Alcalde-President en un termini màxim de 3 mesos tres mesos (art. 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

8. Silenci administratiu:  

Positiu

9. Forma de presentació:  

Presencial en l'Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) en la planta baixa de la Casa Consistorial, Plaza Constitución, 8, o ben en línia, mitjançant la seu electrònica municipal.

En cas de presentar-se per seu electrònica, l'alta serà notificada després de la seua verificació per l'Ajuntament de Mislata, o en el seu cas es notificarà l'oportuna esmena. 

10. Observacions:

 • És obligació de tots els veïns comunicar a l'Ajuntament les variacions en les seues circumstàncies personals, en la mesura en què impliquen una modificació de les dades que han de figurar en el padró municipal d'habitants amb caràcter obligatori (art. 68 RD 1690/1986, del Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals).
 • Les omissions o falsedats produïdes en els fulls d'inscripció padronal, així com l'incompliment de les altres obligacions dimanants dels preceptes relatius a l'empadronament seran sancionades amb multa, conforme al que es disposa en la legislació de règim local i normativa padronal. L'Ajuntament està facultat per a demanar documents addicionals acreditatius de l'ús del domicili i realitzar d'ofici els actes d'instrucció necessaris per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades consignades en la seua sol·licitud durant el termini de tres mesos des de la data en què ha sigut formulada. Aquest termini és el màxim per a resoldre l'empadronament, (art. 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
 • La inscripció en el Padró implicarà la baixa automàtica de qualsevol inscripció padronal en un altre municipi o Registre de Matrícula Consular, en el cas que existisca, anterior a la data de la sol·licitud.
 • El veí té dret a conéixer la informació que consta en el Padró sobre la seua persona i a exigir la seua rectificació quan siga errònia o incorrecta.
Tornar