Formulari d'autorització per a representació

1. Objecte del procediment

Representació de persones interessades davant l'Ajuntament de Mislata. 

2. Documentació a aportar

  • Còpia DNI persona representada i original de la persona representant.
  • Document justificatiu de la representació legal que justifique aqueixa relació: Si es tracta de representant legal, còpia fidedigna de l'escriptura o document constitutiu de la persona jurídica o entitat i document públic del seu nomenament de càrrec o administrador, vigents i inscrits en els Registres públics corresponents quan procedira. En un altre cas, document públic o privat amb signatura notarialment legitimada que acredite poder suficient per a atorgar els apoderaments de què es tracte. Tractant-se de comunitats en règim de propietat horitzontal, còpia de l'Acta de la reunió de la Junta de Propietaris en la qual es va nomenar al President de la Comunitat.

3. Normativa aplicable

  • Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú

4. Forma de presentació

Es podrà presentar en el tràmit corresponent en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es mitjançant l'ús de certificat digital.

O be de manera presencial (subjectes no obligats) demanant cita prèvia demanar cita en OAC al web https://www.mislata.es/administracio/cita-previa  


Documentació associada
Tornar