Sol·licitud de devolució de fiança

L'objecte del procediment:

Obtindre la devolució de la fiança que va ser constituïda per a garantir la verificació, en bon estat de plaques de senyalització i tanques o per a la reposició dels vials o voreres afectades.

Requisits:

o Ser interessat en el procediment.
o Acreditar les circumstàncies a les quals es refereix la sol·licitud.

Documentació que cal aportar:

o Instància, OBR-6 Devolució de fiança.
o Còpia del DNI-NIE-CIF del declarant i, si escau, del representant amb el document ORIGINAL que acredite la representació (serà necessària còpia del document notarial pertinent quan es tracte de persones jurídiques).
o Còpia de la llicència o autorització concedida.
o Còpia de la carta de pagament.

Taxes o preus públics:

o No s'apliquen.

Normativa:

o Ordenança fiscal de la taxa reguladora de l'ocupació de sòl, vol i subsòl del domini públic local.

Resolució:

Òrgan que resol:

o Alcaldia.

Termini per a resoldre:

o Tres mesos.

Silenci administratiu:

Negatiu.

Transcorregut el termini sense que siga notificada la resolució es produirà la desestimació per silenci administratiu negatiu. Tot això sense perjudici de l'obligació que té l'administració de resoldre.

Forma de presentació:

Presencial

El/la ciutadà/a podrà presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o qualsevol altra de les previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  Demanant sempre cita prèvia

Documentació associada
Tornar