Justificació subvencions entitats juvenils

1. Objecte del procediment

Justificació de subvencions a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la Joventut de Mislata.

2. Documentació que cal aportar

  • Memòria tècnica detallada de cada programa/activitat subvencionada.
  • Dossier amb el material de difusió publicitària
  • Memòria econòmica de l'activitat subvencionada, amb les factures associades.
  • Memòria econòmica de l'entitat de l'any 2020

3. Normativa

  • Llei d'associacions de la Comunitat Valenciana, llei 14/2008 del 18 de novembre.
  • Llei de procediment administratiu comú de les administracions publiques, llei 39/2015 de l'1 d'octubre.
  • Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana de 12 de desembre (Decret 220/2014)

4. Resolució

El termini per a presentar les sol·licituds serà el 31 de gener de 2021.

5. Silenci administratiu

Positiu

6. Forma de presentació

Online. Les justificacions hauran de dirigir-se a la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mislata. Les associacions tenen l'obligació de presentar la sol·licitud per via telemàtica per l'article 14.2 de la llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica. En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  15-01-2021
  Fins a  31-01-2021
Tornar