Subvenció a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de Mislata

1. Objecte del procediment

Subvencions a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la Joventut de Mislata.

2. Documentació que cal aportar  

Juntament amb la sol·licitud electrònica del present tràmit, s'adjuntaran farciments els formularis de projecte i avaluació.  

A més s'inclourà la següent documentació:

  • Fitxa de dades bancàries, en cas que hagen sigut modificats.
  • Certificat del pressupost detallat de l'entitat, per a l'any 2019
  • Memòria de les activitats realitzades l'any passat (excepte que s'haja presentat a l'Ajuntament de Mislata per a justificar la subvenció rebuda de l'any anterior o que l'entitat s'haja constituït enguany)
  • Memòria o tancament comptable de l'exercici anterior segellat i signat per el/la President/a i el/la Secretari/a (excepte per a entitats constituïdes enguany)
  • Certificació expedida pels òrgans representatius de l'entitat en què es faça constar: número de persones associades al corrent de pagament de les seues quotes, número i percentatge d'associats/as menors de 30 anys, percentatge de persones associades residents a Mislata,  quotes efectivament cobrades durant l'exercici anterior, balanç de ingressos i despeses e l'associació, any de fundació de l'entitat, activitats en col·laboració amb l'ajuntament, formacions realitzades i participació en les reunions d'associacions.
  • En cas de no autoritzar per a la seua consulta, certificats d'estar al corrent amb la hisenda pública i la seguretat social.
  • Composició de l'actual Junta Directiva, incloent nom, NIF i càrrecs que ocupen.

3. Normativa

  • Llei d'associacions de la Comunitat Valenciana, llei 14/2008 del 18 de novembre.
  • Llei de procediment administratiu comú de les administracions publiques, llei 39/2015 de l'1 d'octubre.
  • Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana de 12 de desembre (Decret 220/2014)

4. Resolució

El termini per a presentar les sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats a partir del següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

5. Silenci administratiu

La resolució de concessió de les subvencions haurà de dictar-se en el termini màxim de sis mesos, termini que es computarà a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat cap resolució, es consideraran desestimades les sol·licituds presentades.

8. Forma de presentació.

Tramitació electrònica. En compliment del qual es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/

Les associacions tenen l'obligació de presentar la sol·licitud per via telemàtica per l'article 14.2 de la llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El tràmit no es troba en vigor

  Des de  08-12-2020
  Fins a  17-12-2020
Tornar